Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 8/2021 - 47Usnesení NSS ze dne 18.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

9 As 8/2021 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: nezl. P. H., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, zast. prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., Dr. h. c., advokátem se sídlem Rybná 678/9, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 8. 2013, č. j. S-MHMP 561133/2013, v řízení o kasační stížnosti Ing. J. H., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2020, č. j. 9 A 187/2013 – 357,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ing. J. H., se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

IV. Soud vyzývá Ing. J. H., aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení sdělila číslo bankovního účtu, na který má být soudní poplatek vrácen.

Odůvodnění:

[1] Ing. J. H. (dále jen „stěžovatelka“) se podanou kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka spolu s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatila, soud postupoval podle § 9 odst. 1, věty první, zákona o soudních poplatcích, a usnesením ze dne 22. 2. 2021, č. j. 9 As 8/2021 – 41, ji vyzval, aby tak učinila ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Poučil ji také, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, k později uhrazenému poplatku se nepřihlíží a soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1, věty druhá a třetí, zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].

[4] Usnesení bylo stěžovatelce doručeno v úterý 23. 2. 2021 a v souladu s pravidly pro počítání lhůt (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) tak lhůta k zaplacení soudního poplatku skončila ve středu 10. 3. 2021. Stěžovatelka však soudní poplatek zaplatila až v pátek 12. 3. 2021 (rozhodným je den, kdy je částka soudního poplatku připsána na účet soudu, viz např. usnesení NSS ze dne 12. 2. 2020, č. j. 9 As 343/2019 – 27), k jeho úhradě se proto nepřihlíží.

[5] Soud tedy postupoval podle § 9 odst. 1, věty druhé, zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[7] Soud dále rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3, věty první, ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích, sníženého o 20 %, tj. o 1 000 Kč. Zbývající část poplatku ve výši 4 000 Kč bude stěžovatelce zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

[8] Stěžovatelku také vyzval ke sdělení čísla bankovního účtu, na který má být soudní poplatek vrácen. Určil jí k tomu lhůtu 1 týdne, kterou vyhodnotil jako přiměřenou povaze požadovaného úkonu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru