Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 76/2008 - 40Usnesení NSS ze dne 25.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 76/2008 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: L. P., proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2008, č. j. DSH/2298/08, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 7. 2008, č. j. 17 Ca 38/2008 – 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13. 8. 2008 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 28. 7. 2008, č. j. 17 Ca 38/2008 – 25, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2008, č. j. DSH/2298/08. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru vnitřních věcí, oddělení přestupkového, č. j. VNITŘD/7144/07 ze dne 6. 2. 2008. Důvodem pro zastavení řízení krajským soudem ve shora uvedené věci bylo nezaplacení soudního poplatku.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplynulo, že shora označené usnesení o zastavení řízení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 29. 7. 2008. Součástí napadeného usnesení bylo i řádné poučení o možnosti stěžovatele podat proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení písemného vyhotovení usnesení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Stěžovatel podal k poštovní přepravě dne 13. 8. 2008 podání adresované krajskému soudu, které označil jako „odvolání žalobce do usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 17 Ca 38/2008 ze dne 28. 7. 2008“. V jeho obsahu uvádí, že „ke své kasační stížnosti přikládá zaplacení soudního poplatku kolkovými známkami a navrhuje, aby krajský soud napadené usnesení autoremedurou zrušil a pokračoval v řízení“. Toto podání Nejvyšší správní soud posoudil bez jakýchkoliv pochyb podle jeho obsahu jako kasační stížnost.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůtastanovená tímto zákonem, výzvounebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynutím dne, který sesvým označením shoduje

s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

V daném případě bylo ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. dnem určujícím počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti den doručení napadeného usnesení, tj. úterý 29. 7. 2008. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti dle odst. 2 téhož ustanovení pak připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval s dnem určujícím počátek běhu lhůty, tedy na úterý 12. 8. 2008. Tento den byl posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti, tj. pro její předání soudu nebo zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit. Kasační stížnost však byla podána prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 13. 8. 2008.

Podle poslední věty ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti napadenému usnesení krajského soudu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2008

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru