Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 74/2021 - 29Usnesení NSS ze dne 20.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 74/2021 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: J. N., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 12. 2017, č. j. 883/2017-160-SPR/3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2021, č. j. 4 A 10/2018 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude zaplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 8. 4. 2021 kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze specifikovanému v záhlaví.

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[3] Kasační stížnost stěžovatele uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní nebylo uvedeno, z jakých důvodů podává kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 9. 4. 2021, č. j. 9 As 74/2021 - 13, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu. Byl rovněž poučen, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, soud ji podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[4] Usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím zástupce dne 12. 4. 2021. V souladu s pravidly pro počítání lhůt v § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta uplynula dne 12. 5. 2021, stěžovatel však kasační stížnost nedoplnil.

[5] Stěžovatel tedy výzvě soudu nevyhověl a ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatek náležitostí kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat, soud ji v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl bez věcného projednání.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli prostřednictvím zástupce Mgr. Václava Voříška. Lhůta k vrácení soudního poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 téhož zákona.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru