Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 73/2014 - 36Usnesení NSS ze dne 13.03.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 73/2014 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: Ing. J. H., zast. JUDr. Jiřím Horákem, advokátem se sídlem Lešetín IV/708, Zlín, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2013, č. j. KUZL/28987/2013, sp. zn. KUSP/28987/2013/DOP/Pe, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 12. 2013, č. j. 22 A 59/2013 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně. Tímto rozsudkem bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 22. 5. 2013, č. j. KUZL/28987/2013, sp. zn. KUSP/28987/2013/DOP/Pe, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Vizovice, odboru přestupkového a správního, ze dne 18. 4. 2013, č. j. MUVIZ 7075/2013.

Dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel v řízení o kasační stížnosti neprokázal povinné zastoupení advokátem ani to, že zaměstnanec, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 11. 2. 2014, č. j. 9 As 73/2014 - 13, k odstranění zmíněné vady, tj. k prokázání povinného zastoupení advokátem či zmíněného vysokoškolského vzdělání u svého zaměstnance. Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 11. 2. 2014, jednoměsíční lhůta stanovená k vyhovění výzvě tak uplynula dnem 11. 3. 2014.

Stěžovatel však do dne vydání tohoto usnesení o odmítnutí kasační stížnosti neprokázal splnění požadavků stanovených v § 105 odst. 2 s. ř. s., které se řadí mezi podmínky řízení o kasační stížnosti.

Nestanoví-li s. ř. s. jinak, dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením návrh odmítne, „nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.“ Nedoložení povinného zastoupení advokátem či toho, že zaměstnanec, který za stěžovatele jedná či jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Stěžovatel byl k jeho odstranění marně vyzván, byl přitom poučen o odmítnutí kasační stížnosti, nebude-li výzvě vyhověno.

Zmíněný odstranitelný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. března 2014

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru