Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 60/2013 - 39Usnesení NSS ze dne 01.08.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

9 As 60/2013 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S., proti neoznačenému žalovanému, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2013, č. j. 3 Na 142/2013 - 4,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 18. 6. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 12. 6. 2013, kterou stěžovatel doručil Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) téhož dne. Tato kasační stížnost směřovala proti shora označenému usnesení městského soudu, jímž bylo odmítnuto stěžovatelovo podání nazvané „Slepý rozklad, slepá žaloba, slepá kasační stížnost, slepá ústavní stížnost“, které městský soud obdržel dne 4. 5. 2013. Městský soud podání odmítl z důvodu překážky litispendence.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a navrhl, aby mu byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Zmíněnou žádost o osvobození od soudního poplatku i návrh na ustanovení zástupce Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 18. 7. 2013, č. j. 9 As 60/2013 - 29, které si stěžovatel osobně převzal dne 23. 7. 2013. Ve zmíněném usnesení ze dne 18. 7. 2013 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dní od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a § 120 s. ř. s. O tomto následku nezaplacení soudního poplatku byl přitom stěžovatel poučen ve výzvě k jeho zaplacení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru