Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 45/2008 - 47Usnesení NSS ze dne 25.11.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 45/2008 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: M. P., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2007, č. j. 25200/2007/KUSK, sp. zn. SZ_03393/2007/KUSK, ve věci přestupku, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2008, č. j. 4 Ca 9/2007 – 16,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), kterým tento soud odmítl její žalobu, kterou se stěžovatelka domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „žalovaný“) ze dne 14. 2. 2007, č. j. 25200/2007/KUSK, sp. zn. SZ_03393/2007/KUSK, kterým byla změněna výroková část rozhodnutí Magistrátu města Kladna ze dne 4. 12. 2006, č. j. P 1091/06/Pe, a to tak, že řízení o přestupku proti občanskému soužití se zastavuje, protože spáchání skutku, o němž bylo vedeno řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno.

Stěžovatelka v podané kasační stížnosti uvádí, že svou kasační stížnost proti shora uvedenému rozhodnutí městského soudu používá jako opravného prostředku proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému shora. Svou kasační stížnost odůvodnila tím, že žalovaný řádně a zákonně neprojednal její stížnost ze dne 26. 2. 2007, což pak dále podrobně rozvádí s poukazem na řízení ve věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 4 Ca 4/2007. Závěrem své stížnosti uvádí, že jí není znám zákonný důvod k odmítnutí žaloby a požaduje zrušení napadeného usnesení.

Z obsahu předloženého soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil následující skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti:

Stěžovatelka podala v rámci řízení o žalobě proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného mimo kasační stížnost uvedenou shora i další kasační stížnost, a to proti usnesení městského soudu ze dne 24. 4. 2008, č. j. 4 Ca 9/2007 - 24, kterou se domáhala zrušení tohoto usnesení, kterým tento soud zamítl její žádost o osvobození od soudního poplatku a současně zamítl její žádost o ustanovení zástupce soudem pro řízení o kasační stížnosti proti v záhlaví uvedenému usnesení městského soudu ze dne 1. 2. 2008. Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost zamítl rozsudkem ze dne 9. 10. 2008, č. j. 9 As 46/2008 - 38, protože podle něj městský soud nepochybil, když rozhodl tak, že nepřiznal stěžovatelce osvobození od soudního poplatku a současně zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce soudem.

Protože stěžovatelka nebyla osvobozena od soudního poplatku, Nejvyšší správní soud nyní v projednávané věci vyzval stěžovatelku dne 14. 11. 2008, č. j. 9 As 45/2008 – 45, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost v souladu se zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který činí podle položky č. 15 sazebníku soudních poplatků částku 3000 Kč. Stěžovatelka byla v rámci této výzvy poučena o tom, že nebude-li poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě, tedy ve lhůtě 3 dnů, zaplacen, soud řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, a podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.), zastaví. Uvedená výzva byla stěžovatelce doručena dne 19. 11. 2008, tato však ve stanovené lhůtě poplatek nezaplatila.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty pak soud řízení zastaví.

Soud řízení zastaví rovněž ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., stanoví-li tak soudní řád správní nebo zvláštní zákon.

S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka na výzvu soudu soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než zastavit řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí městského soudu ze dne 1. 2. 2008, č. j. 4 Ca 9/2007 – 16, ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s.

Stěžovatelka, která neměla v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.) a žalovanému dle obsahu spisu náklady řízení nevznikly. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2008

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru