Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 4/2013 - 14Usnesení NSS ze dne 12.02.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

9 As 4/2013 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: T. O., zast. Mgr. Filipem Jakovidisem, advokátem se sídlem Bohumínská 1553, Rychvald, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci námitek proti záznamu bodů v evidenční kartě řidiče, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2010, č. j. MSK 137197/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2012, č. j. 22 A 35/2011 – 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 8. 2010, č. j. MSK 137197/2010, bylo rozhodnuto o námitkách žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti záznamu bodů v evidenční kartě řidiče. Žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ze dne 13. 12. 2012, č. j. 22 A 35/2011 - 46, zamítl. Proti tomuto rozsudku krajského soudu nyní stěžovatel brojí kasační stížností.

Protože stěžovatel v blanketní kasační stížnosti nevymezil, z jakých důvodů a v jakém rozsahu rozsudek krajského soudu napadá, neuvedl, co navrhuje, ani nedoložil ke kasační stížnosti plnou moc pro advokáta a nezaplatil soudní poplatek, Nejvyšší správní soud jej prostřednictvím zástupce vyzval usnesením ze dne 30. 1. 2013, č. j. 9 As 4/2013 - 7, aby uvedené vady odstranil. Stěžovatel byl zároveň poučen, jaké procesní následky bude mít nesplnění těchto povinností, avšak do soudem určené lhůty žádným způsobem nereagoval.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].

Zástupce účastníka musí doložit své oprávnění účastníka zastupovat již při prvním úkonu, který ve věci učinil (§ 32 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 64 s. ř. s.). Nedoložením oprávnění zastupovat vzniká pochybnost, zda zástupce skutečně vykonává v řízení práva osoby, za jejíhož zástupce se označil (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2010, č. j. 8 As 31/2010 - 60).

Povinnost doložit oprávnění účastníka zastupovat je považována za jednu z podmínek řízení, tedy takovou podmínku, jejíž nedostatek brání soudu vydat rozhodnutí ve věci samé (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, č. j. 8 Aps 6/2007 - 247). Nesplnění této povinnosti představuje odstranitelný nedostatek podmínek řízení. Soud je pak povinen postupovat v souladu § 37 odst. 5 s. ř. s. a vyzvat účastníka, resp. zástupce, aby doložil plnou moc nebo jiným způsobem prokázal oprávnění účastníka zastupovat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2006, č. j. 2 Afs 162/2005 - 66). Dle tohoto rozsudku lze-li dospět k závěru, že stěžovatel zastoupen advokátem nejspíše je a chce být, pokud kasační stížnost za stěžovatele podal přímo advokát, nezaslání plné moci může být pouhým opomenutím. V takových případech soud pochybnost o splnění podmínek řízení odstraní odpovídajícím způsobem, tj. obrátí se přímo na dotčeného advokáta, aby zjistil, zda vztah zastoupení mezi ním a stěžovatelem skutečně existuje. Nejvyšší správní soud toto učinil shora citovaným usnesením ze dne 30. 1. 2013, č. j. 9 As 4/2013 - 7, doručeným zástupci stěžovatele dne 31. 1. 2013. Do dnešního dne však Nejvyšší správní soud neobdržel žádné vyjádření.

Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť nejsou splněny podmínky pro projednání kasační stížnosti, zástupce stěžovatele nepředložil plnou moc stěžovatele opravňující ho k podání kasační stížnosti a zastupování v řízení o kasační stížnosti a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2013

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru