Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 346/2017 - 36Usnesení NSS ze dne 07.02.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 346/2017 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: J. H., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2016, č. j. KUOK 44630/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. 9. 2017, č. j. 72 A 16/2016 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek 5 000 Kč za řízení o kasační stížnosti. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Dne 2. 11. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2016, č. j. KUOK 44630/2016.

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), platí, že v kasační stížnosti musí být uvedeno, z jakého důvodu je napadeno rozhodnutí krajského soudu. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým soud stěžovatele vyzval k doplnění podání.

[3] V kasační stížnosti stěžovatel neuvedl žádné důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Soud ho proto usnesením ze dne 3. 11. 2017, č. j. 9 As 346/2017 - 11, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce tuto vadu kasační stížnosti odstranil. Současně jej poučil o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 8. 11. 2017. Posledním dnem určené měsíční lhůty k doplnění kasační stížnosti proto byl pátek dne 8. 12. 2017. V tento den bylo soudu doručeno doplnění kasační stížnosti učiněné e-mailem bez elektronického podpisu, které bylo v úterý dne 12. 12. 2017 doplněno o podání shodného obsahu prostřednictvím datové schránky zprávou s elektronickým podpisem zástupce stěžovatele. Kromě toho ve čtvrtek dne 14. 12. 2017 soud obdržel nepodepsané podání shodného obsahu, které bylo předáno k poštovní přepravě v pondělí dne 11. 12. 2017.

[5] Z § 37 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že bylo-li podání učiněno elektronicky bez zaručeného podpisu, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, č. j. 7 As 274/2016 - 16).

[6] Doplnění kasační stížnosti ze dne 8. 12. 2017 nebylo v zákonné třídenní lhůtě potvrzeno podáním shodného obsahu. Potvrzení podání doručené soudu datovou schránkou bylo učiněno po uplynutí zákonné lhůty (tj. dne 12. 12. 2017), druhé potvrzení podání zaslané soudu prostřednictvím České pošty dne 11. 12. 2017 sice bylo včasné, není však podepsané.

[7] Stěžovatel tedy výzvě soudu zákonem stanoveným způsobem nevyhověl a v určené lhůtě neodstranil nedostatek náležitostí kasační stížností. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné v řízení pokračovat, soud kasační stížnost v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl bez věcného projednání.

[8] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Stěžovatel za kasační stížnost zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, aniž by jejímu odmítnutí předcházelo jednání, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení tohoto soudního poplatku dle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Třicetidenní lhůta k vrácení tohoto poplatku vychází z § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2018

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru