Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 34/2013 - 25Usnesení NSS ze dne 07.05.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚřad městské části Praha 15
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 34/2013 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) Ing. L. K., b) Ing. M. K., oba zast. JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Přístavní 321/14, Praha 7, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 15, Odbor územního plánování a stavební úřad, se sídlem Boloňská 478/1, Praha 10, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 9. 2012, č. j. 19529/2012/OUPSU/MUr, zn. ÚMČ P15 26641/2012/OUPSU/MUr, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2013, č. j. 9 A 198/2012 - 20,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) včas podanou kasační stížností napadají v záhlaví označené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 27. 2. 2013, kterým městský soud odmítl žalobu stěžovatelů proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 9. 2012, č. j. 19529/2012/OUPSU/MUr, zn. ÚMČ P15 26641/2012/OUPSU/MUr.

Ve vztahu ke kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Jelikož stěžovatelé nezaplatili v dané věci soudní poplatek za kasační stížnost, Nejvyšší správní soud je usneseními ze dne 19. 4. 2013, č. j. 9 As 34/2013 - 19, a č. j. 9 As 34/2013 - 21, vyzval, aby ve lhůtě deseti dní od doručení zmíněného usnesení zaplatili za kasační stížnost soudní poplatek, zároveň byli poučeni, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatelé byli zároveň poučeni o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovatelům mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatelé ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohli soudní poplatek zaplatit. Poučeni byli rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků. Uvedená usnesení byla zástupci stěžovatelů doručena do datové schránky dne 23. 4. 2013, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 3. 5. 2013.

Na uvedená usnesení týkající se zaplacení soudního poplatku stěžovatelé žádným způsobem nereagovali.

Z důvodu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovateli zaplacen, Nejvyšší správní soud dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti stěžovatelů zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. května 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru