Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 34/2009 - 43Usnesení NSS ze dne 04.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 34/2009 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: F. Š., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2008, č. j. MSK 50442/2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 2. 2009, č. j. 22 Ca 205/2008 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, ze dne 16. 5. 2008, č. j. MSK 50442/2008, jímž bylo částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Město Albrechtice ze dne 28. 2. 2008, zn. Mě/SÚ/201/17/08/Vop, kterým stavební úřad zastavil řízení ve věci žádosti stěžovatele o záměru započetí s užíváním staveb bytových domů v něm specifikovaných.

Nejvyšší správní soud se před meritorním posouzením podané kasační stížnosti zabýval nejprve tím, zda jsou splněny všechny podmínky, za nichž může řízení o kasační stížnosti proběhnout. Jednou z podmínek je i povinné zastoupení stěžovatele advokátem.

Ve smyslu ustanovení § 105 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Protože stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen, Krajský soud v Ostravě ho usnesením ze dne 18. 3. 2009, č. j. 22 Ca 205/2008 - 37, doručeným mu dne 26. 3. 2009, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Současně byl stěžovatel poučen, že v případě neodstranění uvedených nedostatků kasační stížnosti ve stanovené lhůtě bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

V daném případě stěžovatel na výzvu soudu nereagoval, své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není. Absence zákonného zastoupení advokátem přitom v tomto řízení brání věcnému projednání kasační stížnosti, neboť se jedná o nedostatek podmínek řízení, který pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Shodně Nejvyšší správní soud judikoval již ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19 (publikováno na www.nssoud.cz): „Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2009

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru