Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 322/2017 - 23Usnesení NSS ze dne 28.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Ivančice
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 322/2017 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: L. Č., proti žalovanému: Městský úřad Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 6, Ivančice, na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2017, č. j. 62 A 169/2017 – 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Soud vyzývá žalobce, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil soudu číslo účtu, na který má být vrácen zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost.

Odůvodnění:

[1] Advokát Mgr. Jaroslav Topol, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, podal v projednávané věci jménem žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla jako nedůvodná dle § 81 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s“), zamítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Ke kasační stížnosti však přiložil plnou moc jiného zástupce, který zastupoval stěžovatele v řízení před krajským soudem.

[2] Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele prostřednictvím zástupce Mgr. Topola usnesením ze dne 31. 10. 2017, č. j. 9 As 322/2017 – 13, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc jím udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti (výrok II. uvedeného usnesení). Součástí usnesení bylo poučení, že pokud výzvě nevyhoví, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.]. Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 31. 10. 2017, přičemž na výrok II. výše uvedeného usnesení zástupce stěžovatele nijak nereagoval.

[3] Nejvyšší správní soud následně ve smyslu rozsudků ze dne 29. 9. 2011, č. j. 4 As 27/2011 – 37 a ze dne 30. 9. 2015, č. j. 2 As 181/2015 − 34, usnesením ze dne 15. 11. 2017, č. j. 9 As 322/2017 – 19, vyzval přímo stěžovatele, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložil jím udělenou plnou moc advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Součástí usnesení bylo poučení, že pokud stěžovatel výzvě nevyhoví, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Usnesení bylo doručeno stěžovateli dne 16. 11. 2017. Konec lhůty připadl na 20. 11. 2017, stěžovatel však v soudem poskytnuté lhůtě na výzvu nereagoval.

[4] Lze tedy uzavřít, že stěžovatel výzvě soudu nevyhověl a neodstranil nedostatek podmínky řízení spočívající v doložení plné moci, která by prokazovala zmocnění advokáta k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[6] Podle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli. Lhůta k vrácení soudního poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 téhož zákona, dle kterého je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

[7] Výrokem IV. vyzývá soud stěžovatele, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil Nejvyššímu správnímu soudu číslo účtu, na které mu bude vrácen zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost. Nesdělí-li ho, bude poplatek vrácen stěžovateli na jeho adresu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2017

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru