Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 311/2014 - 59Usnesení NSS ze dne 05.03.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Česká pošta, s.p.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

9 As 311/2014 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: Česká pošta s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, zast. JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem Jandova 208/8, Praha 9, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, proti rozhodnutí předsedy Rady žalovaného ze dne 25. 5. 2010, č. j. 30 004/2010-603, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2014, č. j. 8 A 179/2010 – 61,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností brojí žalovaný (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo ve výroku I. zrušeno rozhodnutí předsedy Rady stěžovatele ze dne 25. 5. 2010, č. j. 30 004/2010-603, a věc vrácena stěžovateli k dalšímu řízení. Výrokem II. napadeného rozsudku bylo stěžovateli uloženo nahradit žalobci náklady řízení ve výši 7 808 Kč.

[2] Podáním ze dne 18. 2. 2015, označeným jako „Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 A 179/2010 – 61-62“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel výslovně kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2015

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru