Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 3/2011 - 90Usnesení NSS ze dne 20.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor správní
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

9 As 3/2011 - 90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: M. O., zastoupeného JUDr. Petrem Živělou, advokátem se sídlem Puškinova 5, Vyškov, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, ve věci návrhu na náhradu škody ve výši 100 000 Kč, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2010, č. j. 29 A 56/2010 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“), kterým tento soud odmítl jeho žalobu, jíž se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2010, č. j. JMK 127162/2009, a jemu předcházejícího rozhodnutí Městského úřadu Vyškov ze dne 10. 8. 2009, č. j. 155/019198/09/Zah, a dále, aby mu byla přiznána náhrada škody ve výši 100 000 Kč.

Protože podaná kasační stížnost neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, stěžovatel byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 8. 2010, č. j. 29 A 56/2010 - 27, mimo jiné vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení předmětného usnesení doplnil kasační stížnost, neboť tato postrádala náležitosti kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), ve spojení s ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. Doplnění mělo být provedeno tím způsobem, že stěžovatel konkretizuje jím uvedený důvod kasační stížnosti, předloží soudu doklad osvědčující oprávnění advokáta JUDr. Petra Živěly zastoupit stěžovatele při podání kasační stížnosti a předloží soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o podané kasační stížnosti, případně doloží pověření svého zaměstnance s vysokoškolským právnickým vzděláním, včetně dokladu prokazujícího toto vzdělání. Tato výzva obsahovala rovněž poučení, že nebudou-li výše uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 1. 9. 2010 a zástupci stěžovatele dne 3. 9. 2010. Plnou mocí ze dne 18. 7. 2010 (na č. l. 63 soudního spisu), doručenou krajskému soudu dne 20. 9. 2010, resp. plnou mocí ze dne 15. 7. 2010 (na č. l. 73 soudního spisu), doručenou krajskému soudu dne 3. 11. 2010, byl odstraněn nedostatek právního zastoupení stěžovatele. Pokud však jde o konkretizaci důvodu podané kasační stížnosti, stěžovatel i jeho zástupce zůstali do dnešního dne nečinní a předmětnou vadu kasační stížnosti neodstranili, když podání stěžovatele ze dne 14. 9. 2010, založené v soudním spise pod č. l. 30 až 45, tuto konkretizaci zjevně nepřináší.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 106 odst. 3, věty první, s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nedoplnění kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který však ani po výzvě a poučení soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2011

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru