Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 292/2018 - 26Rozsudek NSS ze dne 27.09.2018

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

9 As 292/2018 - 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: R. V., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2018, č. j. MSK 68135/2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2018, č. j. 19 A 16/2018 - 51,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2018, č. j. 19 A 16/2018 - 51, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti výše specifikovanému rozhodnutí žalovaného z důvodu nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[2] Stěžovatel brojí proti zastavení řízení krajským soudem v jeho věci, neboť má za to, že usnesení krajského soudu je nezákonné, protože nebyl před zastavením řízení vyzván ke splnění své poplatkové povinnosti. Krajský soud měl povinnost jej k úhradě soudního poplatku vyzvat, jelikož tak neučinil, nemohlo být řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

[3] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, směřuje proti rozhodnutí, proti kterému je podání kasační stížnosti přípustné, a stěžovatel je zastoupen advokátem (§ 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Kasační soud shledává námitku stěžovatele jako důvodnou. Zákon o soudních poplatcích ve svém § 9 odst. 1, větách první a druhé, stanoví, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Zároveň je v § 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích dána soudu poučovací povinnost stran toho, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Těmto zákonným ustanovením a povinnostem z nich plynoucím nebylo krajským soudem dostáno.

[5] Kasační soud z obsahu soudního spisu zjistil následující. Stěžovatel v podané žalobě uvedl, že soudní poplatek uhradil bezhotovostně na účet soudu pod VS 9169. Krajský soud tuto skutečnost následně na své účtárně ověřoval a zjistil, že platba soudního poplatku nebyla na jeho účet připsána, na základě čehož řízení bez dalšího zastavil. Takový postup je však v rozporu s výše uvedenými ustanoveními zákona o soudních poplatcích. Zastavit řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku lze pouze na základě výzvy soudu tomu účastníkovi, kterého poplatková povinnost tíží, s tím, že musí být o následku nezaplacení soudního poplatku poučen a zároveň lhůta stanovená v této výzvě marně uplyne (§ 9 odst. 1 a 3 zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k nesplnění zákonných podmínek pro zastavení řízení krajským soudem je kasační stížností napadené usnesení nezákonné.

[6] Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost je důvodná, proto napadené usnesení krajského soudu dle § 110 odst. 1, věty první, s. ř. s. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž je dle § 110 odst. 4 s. ř. s. vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu. O věci přitom zdejší soud rozhodl bez jednání postupem podle § 109 odst. 2 s. ř. s.

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3, věta první, s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2018

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru