Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 266/2014 - 54Usnesení NSS ze dne 18.12.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFarní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Lesy České republiky, s.p.
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

9 As 266/2014 – 58

USNESENÍ

Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši, se sídlem Husovo náměstí 15, Aš, proti žalovanému: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, proti rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p. Karlovy Vary, ze dne 16. 6. 2014, č. j. LCR932/001650/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 8. 2014, č. j. 57 A 53/2014 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p. Karlovy Vary, ze dne 16. 6. 2014, č. j. LCR932/001650/2014.

[2] Stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, nebo že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo ho zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 22. 10. 2014, č. j. 9 As 266/2014 – 19, vyzval, aby předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby prokázal, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo ho zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání.

[3] Na výše uvedenou výzvu reagoval stěžovatel přípisem ze dne 29. 10. 2014, ve kterém poukázal na skutečnost, že je dle § 25 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), osvobozen od soudních poplatků, a proto navrhl ustanovení zástupce placeného státem dle § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Po posouzení majetkových poměrů a s ohledem na dostatek finančních prostředků na bankovním účtu Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 12. 2014, č. j. 9 As 266/2014 – 50, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti zamítl. V této souvislosti jej výrokem II. vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne splnil podmínky povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti dle § 105 odst. 2 s. ř. s., a to buďto předložením plné moci udělené advokátovi nebo doložení, že zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl zároveň poučen o důsledcích, které nastanou, pokud této výzvě nevyhoví.

[5] Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. platí, že soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[6] Stěžovatel zmíněné výzvě nevyhověl, podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti nesplnil, a proto Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2014

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Barbarou Pořízkovou v právní věci žalobce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši, se sídlem Husovo náměstí 15, Aš, proti žalovanému: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, proti rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p. Karlovy Vary, ze dne 16. 6. 2014, č. j. LCR932/001650/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 8. 2014, č. j. 57 A 53/2014 – 19,

takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2014, č. j. 9 As 266/2014 – 54, se doplňuje následovně: „Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary“.

Odůvodnění:

[8] Usnesením ze dne 18. 12. 2014, č. j. 9 As 266/2014 – 54, rozhodl Nejvyšší správní soud o odmítnutí kasační stížnosti ve shora vymezené věci, a to pro nesplnění podmínek řízení.

[9] Při písemném vyhotovení originálu rozhodnutí došlo v důsledku administrativního pochybení k posunutí záhlaví usnesení a vypuštění uvozující části záhlaví.

[10] Podle § 54 odst. 4 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ s. ř. s.“), opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti.

[11] V souladu s citovaným ustanovením ve spojení s § 120 s. ř. s. předsedkyně senátu doplnila uvozující část záhlaví v souladu s výrokem tohoto usnesení. Záhlaví usnesení tak po opravě zní: „Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši, se sídlem Husovo náměstí 15, Aš, proti žalovanému: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, proti rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p. Karlovy Vary, ze dne 16. 6. 2014, č. j. LCR932/001650/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 8. 2014, č. j. 57 A 53/2014 – 19“.

[12] S ohledem na skutečnost, že se nejedná o opravu výroku rozhodnutí, nemá tato oprava žádný vliv na právní moc usnesení, kterým byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru