Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 264/2018 - 37Usnesení NSS ze dne 12.03.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

9 As 264/2018 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: J. K. proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2018, č. j. MV-161710-44/ODK-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 6. 2018, č. j. 15 A 88/2018 - 49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 3. 7. 2018 proti výše uvedenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým mu soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků, kasační stížnost.

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[3] Kasační stížnost stěžovatele uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní nebylo uvedeno, z jakých důvodů podává kasační stížnost, ani čeho se kasační stížností domáhá. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 30. 1. 2020, č. j. 9 As 264/2018 – 28, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu, a uvedl, co navrhuje. Byl rovněž poučen, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, soud ji podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[4] Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 30. 1. 2020, v souladu s pravidly pro počítání lhůt v § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. lhůta k doplnění kasační stížnosti uplynula v pondělí 2. 3. 2020. Stěžovatel na výzvu nereagoval. Stěžovatel tedy výzvě soudu nevyhověl a ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatek základních náležitostí kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat, soud ji v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl bez věcného projednání.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3, věta první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2020

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru