Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 24/2013 - 36Usnesení NSS ze dne 10.10.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJablonecká energetická a.s. (dříve Jablonecká teplárenská a realitní,a.s.)
Krajský úřad Libereckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 24/2013 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: Jablonecká energetická, a.s. (dříve „Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“), se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, zast. Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem se sídlem Moskevská 637/16, Liberec, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 11. 2011, č. j. OÚPSŘ 324/2011 - rozh., za účasti osoby zúčastněné na řízení: Stavební bytové družstvo LIAZ, se sídlem Želivského 13, Jablonec nad Nisou, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 8. 2. 2013, č. j. 59 A 10/2012 - 78,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žalobkyni se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která jí bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se včas podanou kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 11. 2011, č. j. OÚPSŘ 324/2011 – rozh. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. 1083/2011/SÚ/Fu, č. j. 71871/2011, a toto rozhodnutí, kterým bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy pro změnu vytápění staveb č. p. 4048, Josefa Hory 11, Jablonec nad Nisou a č. p. 4049, Josefa Hory 13, Jablonec nad Nisou“, spočívající ve vybudování dvou plynových kotelen, potvrdil.

Podáním ze dne 20. 9. 2013, označeným jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 9. 2013, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost výslovně zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč žalobkyni, a to k rukám jejího právního zástupce Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobě zúčastněné na řízení nevznikly žádné náklady ve smyslu ustanovení § 60 odst. 5 s. ř. s., náhrada nákladů řízení jí proto nenáleží.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

Mgr. Daniela Zemanová .

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru