Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 181/2012 - 44Usnesení NSS ze dne 16.01.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníBONNO s.r.o.
Úřad průmyslového vlastnictví, Předseda
Úřad průmyslového vlastnictví
VěcDuševní vlastnictví

přidejte vlastní popisek

9 As 181/2012 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: Red Bull GmbH, se sídlem Am Brunnen 1, Fuschl am See, Rakousko, zast. Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem se sídlem Elišky Peškové 735/15, Praha - Smíchov, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 1. 2011, č. j. O-358406/35376/2010/ÚPV a O-358406/35946/2010/ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení: BONNO s.r.o., se sídlem Husova 523, České Budějovice, zast. JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice 3,vřízeníokasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, č. j. 8 A 52/2011 - 183,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušeno v záhlaví označené rozhodnutí předsedy žalovaného. Součástí podané kasační stížnosti byl i návrh na přiznání odkladného účinku.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Obdobně zkoumal, zda jsou splněny uvedené podmínky ve vztahu k návrhu na přiznání odkladného účinku, který je podle položky 20 uvedeného sazebníku zpoplatněn částkou 1 000 Kč.

Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost ani za návrh na přiznání odkladného účinku nezaplatila, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost, a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti, resp. podáním návrhu na přiznání odkladného účinku; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1

zákona o soudních poplatcích].

Kasační soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 2. 1. 2013, č. j. 9 As 181/2012 - 28, vyzval, aby zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti a za návrh na přiznání odkladného účinku ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení. Stěžovatelka byla rovněž poučena o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Tato výzva byla zástupci stěžovatelky doručena dne 3. 1 2013, což je vykázáno na č. l. 30 soudního spisu kasačního soudu. Stěžovatelka však na tuto výzvu žádným způsobem nereagovala a požadovaný soudní poplatek ve stanovené lhůtě, která tak marně uplynula dnem 10. 1. 2013, neuhradila.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu – zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

Za této procesní situace, kdy nedošlo k zaplacení soudního poplatku, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to i z toho důvodu, že přiznáním odkladného účinku se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí pouze do skončení řízení před soudem (srov. ust. § 73 odst. 3 s. ř. s.). Rozhodování o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného účinku by tedy nemělo za situace, kdy se řízení končí tímto usnesením o zastavení řízení, žádný smysl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2013

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru