Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 17/2008 - 88Usnesení NSS ze dne 10.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníSITEL, spol. s r.o.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 17/2008 - 88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, zastoupeného Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, právní nástupce Okresního úřadu Nový Jičín, referátu regionálního rozvoje, se sídlem Divadelní 3, Nový Jičín 1, proti rozhodnutí právního předchůdce žalovaného ze dne 29. 11. 2002, č. j. 1300-1/02-RR-333-Ši, ve věci omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2007, č. j. 22 Ca 383/2006 – 71,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“), kterým tento soud odmítl jeho žalobu podanou proti rozhodnutí Okresního úřadu Nový Jičín, referátu regionálního rozvoje, ze dne 29. 11. 2002, č. j. 1300-1/02-RR-333-Ši, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, stavebního úřadu, ze dne 1. 7. 2002, č. j. SÚ/1032/02/381-Za, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemkům podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 91 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Protože podaná kasační stížnost neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, stěžovatel byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2008, č. j. 22 Ca 383/2006 - 79, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení předmětného usnesení doplnil kasační stížnost, neboť tato postrádala náležitosti kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), ve spojení s ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. Doplnění mělo být provedeno tím způsobem, že stěžovatel uvede, z jakých důvodů napadá rozhodnutí krajského soudu. Tato výzva obsahovala rovněž poučení, že nebudou-li výše uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude v souladu s ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 7. 2. 2008. Stěžovatel a jeho zástupce však zůstali do dnešního dne nečinní a předmětnou vadu kasační stížnosti neodstranili.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 106 odst. 3, věty první, s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nedoplnění kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který však ani po výzvě a poučení soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2008

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru