Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 166/2012 - 25Usnesení NSS ze dne 22.11.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 166/2012 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: L. K., zast. JUDr. Josefem Soukupem, advokátem se sídlem Otakarova 5, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2011, č. j. DSH/10235/11, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2012, č. j. 17 A 73/2011 - 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud), kterým byla jako nedůvodná podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2011. č. j. DSH/10235/11. Tímto rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu ze dne 28. 4. 2011, č. j. OD/4769/11/On tak, že v odstavci začínajícím slovy „Za tento přestupek se jí ukládá“ (1. strana rozhodnutí v dolní polovině) se slova “pokuta ve výši 3 000 Kč“ nahrazují slovy „pokuta ve výši 2 500 Kč“ a ve zbytku toto rozhodnutí potvrdil.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Kasační soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 22. 11. 2012, č. j. 9 As 166/2012 - 25, vyzval, aby zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení. Stěžovatelka byla rovněž poučena o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

Tato výzva byla zástupci stěžovatelky doručena 27. 11. 2012, což je vykázáno na č. l. 26 soudního spisu kasačního soudu. Stěžovatelka však na tuto výzvu žádným způsobem nereagovala a požadovaný soudní poplatek ve stanovené lhůtě, která tak marně uplynula dnem 4. 12. 2012, neuhradila.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu – zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2012

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru