Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 165/2012 - 19Usnesení NSS ze dne 09.01.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMORAVIA SHOP INVEST, s.r.o.
Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 165/2012 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: MORAVIA SHOP INVEST, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 8. 2010, č. j. MMB/0270904/2010, sp. zn. OUSR/MMB/0255358/2010/2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2012, č. j. 30 A 93/2010 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 8. 2010, č. j. MMB/0270904/2010, sp. zn. OUSR/MMB/0255358/2010/2.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel uvedenou podmínku řízení nesplňoval, Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 14. 12. 2012, č. j. 9 As 65/2012 - 11, vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení prokázal splnění podmínky povinného zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Usnesení bylo do datové schránky stěžovatele doručeno dne 14. 12. 2012, lhůta pro splnění uložené povinnosti tedy uplynula dne 28. 12. 2012.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. podmínka povinného zastoupení) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Stěžovatel byl usnesením ze dne 14. 12. 2012 výslovně upozorněn, že neprokázání zastoupení brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené mu k tomu soudem vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru