Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 151/2014 - 34Usnesení NSS ze dne 10.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 151/2014 – 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: M. P., zast. Mgr. Janem Karetou, advokátem se sídlem Sokolovská 81/55, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. SZ 142454/2013/KUSK REG/Pe, č. j. 171859/2013/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2014, č. j. 45 A 20/2014 - 17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze.

[2] Nejvyšší správní soud v dané věci prověřoval, zda stěžovatel splnil poplatkovou povinnost, která se váže k podání kasační stížnosti. Společně s podáním kasační stížnosti bylo totiž povinností stěžovatele uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4] Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Vzhledem k tomu, že společně s podáním kasační stížnosti nebyl uhrazen soudní poplatek, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 7. 5. 2014, č. j. 9 As 151/2014 - 5, aby soudní poplatek za kasační stížnost uhradil ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl rovněž poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

[6] Na zmíněné usnesení s výzvou k úhradě soudního poplatku, které bylo stěžovateli doručeno dne 12. 5. 2014, reagoval stěžovatel žádostí o osvobození od soudního poplatku, která však nebyla blíže odůvodněna. Zdejší soud proto stěžovateli zaslal přípisem ze dne 19. 5. 2014, č. j. 9 As 151/2014 - 13, formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků, jehož prostřednictvím bylo možno žádost doplnit tak, aby byla projednatelná. K vyplnění formuláře byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů počítaná od doručení formuláře, k němuž došlo dne 26. 5. 2014. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě svou žádost stěžovatel blíže nedoplnil, Nejvyšší správní soud zamítl žádost o osvobození od soudního poplatku usnesením ze dne 5. 6. 2014, č. j. 9 As 151/2014 - 17, jímž současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů od doručení daného usnesení.

[7] Dne 6. 6. 2014, tj. po vydání usnesení ze dne 5. 6. 2014, jímž byla žádost o osvobození od soudního poplatku zamítnuta, stěžovatel zdejšímu soudu doručil vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků společně s novou žádostí o osvobození od soudního poplatku. O této žádosti Nejvyšší správní soud zamítavě rozhodl usnesením ze dne 26. 6. 2014, č. j. 9 As 151/2014 - 30, jelikož stěžovatel řádně nedoložil svá tvrzení o nedostatku prostředků. Zmíněným usnesením ze dne 26. 6. 2014, které bylo stěžovateli doručeno dne 30. 6. 2014, byl stěžovatel současně znovu vyzván k uhrazení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 5 dnů od doručení daného usnesení, přičemž byl poučen o následku nezaplacení požadovaného soudního poplatku spočívajícím v zastavení řízení o kasační stížnosti.

[8] Do dne vydání nynějšího usnesení o zastavení řízení o kasační stížnosti stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil.

[9] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu – zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[10] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. července 2014

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru