Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 14/2021 - 26Usnesení NSS ze dne 01.04.2021

Způsob rozhodnutívrácení SOP
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 14/2021 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: M. T., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021, č. j. 15 A 25/2020 - 29,

takto:

I. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám jejího zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6.

II. Soud vyzývá zástupce žalobkyně, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení sdělil číslo bankovního účtu, na který má být zaplacený soudní poplatek vrácen.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 3. 2021, č. j. 9 As 14/2021 - 21, podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), odmítl kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“).

[2] O vrácení soudního poplatku soud nerozhodl, neboť otázku, zda má být v dané situaci poplatek vrácen, projednával rozšířený senát. Ten dospěl k závěru, že při odmítnutí kasační stížnosti bez věcného projednání je NSS již zaplacený soudní poplatek povinen vrátit (viz usnesení ze dne 25. 3. 2021, č. j. 8 As 287/2020 - 33).

[3] Stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, avšak její návrh na zahájení řízení byl před prvním jednáním (vydáním rozhodnutí o věci samé) odmítnut. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3 věty třetí (§ 10 odst. 5) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Uvedená částka bude stěžovatelce vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

[4] V této souvislosti soud rovněž vyzval zástupce stěžovatelky ke sdělení čísla bankovního účtu, na který má být soudní poplatek vrácen. Určil mu k tomu lhůtu 1 týdne, kterou považuje za přiměřenou povaze požadovaného úkonu. V případě neuposlechnutí výzvy ve stanovené lhůtě může být zástupci stěžovatelky uložena pořádková pokuta podle § 44 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2021

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru