Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 128/2013 - 29Usnesení NSS ze dne 21.11.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Pardubického kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

9 As 128/2013 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové, soudkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudce JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: M. K., zastoupený JUDr. Martinem Týle, advokátem se sídlem Škroupova 561, Pardubice, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 8. 10. 2013, č. j. 52 A 16/2013 - 33,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 8. 10. 2013, č. j. 52 A 16/2013-33, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 25. 2. 2013, č. j. KrÚ 14592/2013/ODSH/12.

[2] Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPop“), poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Nebyl-li zaplacen poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 ZSPop).

[4] Podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek spolu s kasační stížností, proto jej Nejvyšší správní soud vyzval usnesením ze dne 1. 11. 2013, č.j. 9 As 128/2013-13, k jeho zaplacení ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 8. 11. 2013. Soudem určená lhůta jednoho týdne pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 15. 11. 2013; stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě (resp. dosud) nezaplatil.

[6] Podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto Nejvyšší správní soud řízení dle § 9 odst. 1 ZSPop ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[7] Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru