Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 104/2021 - 49Usnesení NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVláda České republiky
VěcBezpečnost

přidejte vlastní popisek

9 As 104/2021 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatelů: 1) J. P., 2) D. P., 3) L. P., 4) B. A., 5) N. A., 6) K. J., 7) K. J., 8) E.Z., 9) P.D., 10) I. K., 11) T.K., 12) D. K., 13) K. K., 14) D. G., 15) N. G., 16) Mgr. K. P., 17) K. P. J., 18) M. P. J., 19) Ing. V. V. ,20) K. K., 21) A.T., 22) N.T., 23) N. T., 24) D.C., 25) Z. C., 26) N. C., 27) Z. K., 28) D. K.,29) M.K, 30) Z. F., 31) K. F., 32) K. F., 33) D. F., 34) D. B., 35) A. B., 36) M. K., 37) A. K., 38) D. K., 39) Š. K., 40) A. J., 41) M. J., 42) M. K., 43) P. K., 44) A. K., 45) L. M., 46) S. J., 47) B. P., 48) A. P., 49) F. A. D., 50) B. P., 51) L. P., 52) D. P., 53) V. Š., 54) G. Š., 55) R. Š., 56) T. Š., 57) I. Č., 58) A. Č., 59) P. A., 60) A. A., 61) E. A., 2) J. W., 63) K. W., 64) S. W., 65) M. B., 66) A. J., 7) L. B. – O., 68) K. B., 69) J. B., 70) N. B., 71) Z. B., 72) T. B., 73) D. B., 74) V. B., 75) N. H., 76) J. D., 77) Š. D., 78) Z. D., 79) N. H., 80) N. H., 81) S. K., 82) M. K., 83) Ing. B. H., 84) T. H., 85) P. H., 86) J. M., 87) J. J., 88) T. H., 89) A. H., 90) D. K., 91) M. K., 92) L. K., 93) M. K., 94) M. K., 95) Z. H., 96) J. H., 97) J. H., 98) M. K., 99) L. K., 100) P. K., 101) S. A. K., 102) F. K., 103) Z. L., 104) J. L., 105) F. L., 106) J. L., 107) Bc. M. M., 108) J. M., 109) L. M., 110) L. N., 111) M. N., 112) F. N., 13) L. N., 114) T. N., 115) Š. N., 116) Ing. Mgr. D. P., 117) D. P., 118) J. P., 119) K. P., 120) P. H., 121) P. H., 122) P. R. F., 123) K. R. R., 124) T. F., 125) D. K., 126) F. K., 127) V. R., 128) D. R., 129) J. R., 130) D. R., 131) M. R., 132) P. Ř.,133) J. L., 134) J. S., 135) D. S., 136) Mgr. M. Š., 137) E. Š., 138) H. S., 139) K. S., 140) H. S.,141) N. S.,142) V. Š., 143) P. Š., 144) J. Š., 145) A. Š., 146) P. Š., 147) L. T., 148) T. T., 149) M. T., 150) M. T., 151) V. R., 152) M. J. T., 153) O. T., 154) O.R. T., 155) A. T. T., 156) V. V., 157) T. V., 158) F. V., 159) L. W., 160) V. W., 161) T. W., 162) Bc. B. W., 163) S. K., 164) R. Z., 165) O. Z., 166) E. Z., 167) A. Z., 168) F. Z., 169) V. B., 170) N. B., 171) K. B., 172) J. J., 173) E. J., 174) J. K., 175) B. B., 176) L. Ř., 177) N. Ř., 178) M. U., 179) L. U., 180) H. N.181) V. N., 182) B. N., 183) K. B., 184) D. S., 185) M. V., 186) J. R., 187) E. R., 188) L. R., 189) J. S., 190) A. S., 191) L. S., 192) M. J., 193) N. E. J., 194) V. V., 195) R. V., 196) D. B., 197) J. B., 198) B. F., 199) H. D., 200) V. D., 201) H. M.., 202) H.Č., 203) K. M., 204) R. O., 205) O. O., 206) K. Š.., 207) M. T., 208) P. T., 209) E. T., 210) D. T.211) L. Č., 212) V. V., 213) M. V., 214) L. B., 215) T. B., 216) M. D., 217) J. Š., 218) N. Š., 219) M. K., 220) O. Ch.221) V. P., 222) L.M., 223) M. S., 224) T. S., 225) K. S., 226) A. S., 227) Š. H., 228) Š. H., 229) P. D., 230) T. D., 231) K. D., 232) J. G., 233) M. G., 234) A. K., 235) J. K., 236) M. K., 237) MUDr. M. H., 238) T. H., 239) J. K., 240) M. K., 241) M. K., 242) L. H., 243) E. H., 244) D. H.,

všichni zast. JUDr. Bc. Norbertem Naxerou, advokátem se sídlem Bolzanova 1615/1, Praha 1, proti odpůrci: Vláda České republiky, se sídlem nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, o návrhu na zrušení usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření (č. 100/2021 Sb.), ve znění usnesení Vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 č. 300 (č. 135/2021 Sb.) a usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 315 (č. 147/2021 Sb.), v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2021, č. j. 17 A 42/2021 - 156,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 13. 5. 2021 kasační stížnost žalobců (dále jen „stěžovatelé“) směřující proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým odmítl jejich návrh na zrušení usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření (publ. pod č. 100/2021 Sb.), ve znění usnesení Vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 č. 300 (publ. pod č. 135/2021 Sb.) a usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 315 (publ. pod č. 147/2021 Sb.).

[2] Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) se nejprve zabýval přípustností kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.), je jednou z náležitostí kasační stížnosti uvedení toho, co stěžovatel navrhuje (petit).

[3] Stěžovatelé v kasační stížnosti neuvedli, co navrhují (petit). Nejvyšší správní soud je proto postupem dle § 106 odst. 3 s. ř. s. usnesením ze dne 20. 5. 2021, č. j. 9 As 104/2021 - 27, vyzval k odstranění nedostatků kasační stížnosti spočívajících v absenci petitu.

[4] Stěžovatelé zareagovali podáním ze dne 24. 5. 2021, jímž doplnili petit následovně: „Vzhledem k tomu, že napadené usnesení již neplatí, navrhovatelé se nedomáhají jeho zrušení, ale toho aby soud vyslovil jeho protiprávnost. Usnesením Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení Vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 č. 300, zveřejněného pod č. 135/2021 Sb., ve znění usnesení vlády č. 315 ze dne 26. 3. 2021, zveřejněného pod č. 147/2021 Sb., bylo porušeno právo navrhovatelů a jejich dětí na vzdělání a toto usnesení bylo v rozporu se zákony, mezinárodními smlouvami a ústavním pořádkem.“

[5] Podle § 102 s. ř. s. platí: Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

[6] Z citovaného ustanovení jasně plyne, že kasační stížností se lze domáhat jedině zrušení soudního rozhodnutí, které je touto kasační stížností napadeno. Ze záhlaví kasační stížnosti je zjevné, že stěžovatelé podali „KASAČNÍ STÍŽNOST PROTI ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE Č.J. 17 A 42/2021“. Petitem kasační stížnosti se tedy mohli domáhat jedině zrušení tohoto usnesení jako celku nebo jeho jednotlivých výroků. V reakci na výzvu podle § 106 odst. 3 s. ř. s. však zformulovali takový petit, jímž vůbec nesměřují proti napadenému usnesení městského soudu, nýbrž se domáhají znovu přímo zrušení usnesení Vlády ČR, jež napadli již původním návrhem podaným městskému soudu. Takový petit je však zjevně nepřípustný, neboť jak vyplývá z výše citovaného § 102 s. ř. s., smyslem kasační stížnosti není znovu napadnout akt, který stěžovatelé napadli již v řízení před městským soudem, nýbrž napadnout rozhodnutí městského soudu o tomto návrhu.

[7] Z těchto důvodů NSS kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., aplikovaného na základě § 120 s. ř. s., ve spojení s § 102 s. ř. s., jakožto návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba, respektive kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2021

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru