Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ao 2/2010 - 60Usnesení NSS ze dne 27.05.2010

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníObec Korytná
Obec Horní Němčí
Zemědělská akciová společnost Nivnice
Bílé Karpaty s.r.o.
Zlínský kraj
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 Ao 2/2010 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka a v právní věci navrhovatelů: a) Obec Korytná, se sídlem Korytná 296, zastoupena Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvořákova 13, Brno, b) Obec Horní Němčí, se sídlem Horní Němčí 160, c) Zemědělská akciová společnost Nivnice, se sídlem Brodská 624, Nivnice, d) J. P., zastoupen Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvořákova 13, Brno, e) Bílé Karpaty s. r. o., se sídlem Fr. Diviše 944, Praha 10, zastoupena Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti odpůrci: Zlínský kraj, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Zlínského kraje schválených usnesením zastupitelstva Zlínského kraje č. 0761/Z23/08 ze dne 10. 9. 2008

takto:

I. Řízení s e z as tav uje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli ad b) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1000 Kč. Navrhovateli ad c) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1000 Kč. Tato částka bude vyplacena k jejich rukám do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Navrhovatelům ad a), d) a e) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jejich zástupce Mgr. Luďka Šikoly, advokáta se sídlem Dvořákova 13, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se svým podáním ze dne 5. 5. 2010, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 5. 2010, domáhali zrušení části opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0761/Z23/08 ze dne 10. 9. 2008, a to v části týkající se koridoru E07 pro elektrické vedení 110 kV Uherský Brod – Strání. Podáními ze dne 14. 5. 2010 navrhovatelé ad b) a c) Nejvyššímu správnímu soudu oznámili a doložili vypovězení plné moci Mgr. Luďku Šikolovi k jejich zastupování v projednávané věci a současně sdělili, že od svého návrhu odstupují a berou ho zpět. Dalším podáním ze dne 26. 5. 2010 pak rovněž navrhovatelé ad a), d) a e) Nejvyššímu správnímu soudu sdělili, že prostřednictvím svého zástupce Mgr. Luďka Šikoly berou svůj návrh v plném rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl; viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Vzhledem k tomu, že projev vůle všech navrhovatelů, jímž došlo ke zpětvzetí jejich návrhu, byl zcela jednoznačný a nevzbuzoval pochybnosti, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. o tom, že se řízení zastavuje.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku navrhovatelům se opírá o § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2010

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru