Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 94/2007Usnesení NSS ze dne 16.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční úřad v Jaroměři
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

9 Afs 94/2007 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele J. H., zastoupeného JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Jilská 7, za účasti Finančního úřadu v Jaroměři, se sídlem v Jaroměři, Svatopluka Čecha 121, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 11. 2006, č. j. 31 Ca 94/2006 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým mu nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplynulo, že shora uvedené usnesení krajského soudu, v němž byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat proti němu do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu krajského, bylo zástupkyni stěžovatele doručeno v úterý dne 5. 12. 2006.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Dle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

V daném případě byl ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. dnem určujícím počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti den doručení písemného vyhotovení usnesení krajského soudu, tj. úterý 5. 12. 2006. Konec lhůty pro podání kasační stížnosti dle odst. 2 téhož ustanovení pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval s dnem určujícím počátek běhu lhůty, tj. úterý 19. 12. 2006. Tento den byl posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti, tj. pro její předání soudu nebo zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit.

Poštovní zásilka obsahující kasační stížnost však byla držiteli poštovní licence předána k přepravě až dne 11. 1. 2007, stěžovatel zde nijak nezpochybňoval termín doručení usnesení č. j. 31 Ca 94/2006 - 25, naopak datum doručení usnesení dne 5. 12. 2006 potvrdil. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a z tohoto důvodu ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2007

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru