Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 69/2008 - 90Usnesení NSS ze dne 31.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMARCIN, s.r.o.
Finanční ředitelství v Ústí nad Labem
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

9 Afs 69/2008 - 90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: MARCIN, s.r.o., se sídlem Tř. T. G. Masaryka 1200, Roudnice nad Labem, zastoupeného JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem Mírové náměstí 157/30, Litoměřice, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2005, č. j. 18355/05-1100, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 4. 2008, č. j. 15 Ca 150/2007 – 73,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem (dále též „správní orgán“).

Kasační stížnost obsahuje pouze sdělení, že stěžovatel podává kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu, který mu byl doručen dne 22. 4. 2008, a napadá v celém rozsahu výrok I. a II. rozsudku.

Kasační stížnost ve výše uvedené podobě neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, krajský soud proto usnesením ze dne 7. 5. 2008, č. j. 15 Ca 180/2007 – 80, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), a uvedl v souladu s odst. 1 zmíněného ustanovení, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí soudu napadá. Dále byl stěžovatel poučen, že jestliže ve stanovené lhůtě nebude výzvě soudu vyhověno, tj. kasační stížnost nebude doplněna a nebude možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 13. 5. 2008 (č. l. 80 spisu krajského soudu). Nejvyšší správní soud ze soudního spisu ověřil, že do dnešního dne nebyla k výzvě soudu kasační stížnost doplněna.

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005 - 58, publikovaném pod č. 835/2006 Sb. NSS, uvedl, že „žalobce je povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnost. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami.“ Citované závěry Nejvyššího správního soudu je přitom možno plně aplikovat i na podání kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí krajského soudu. V dané věci kasační stížnost požadavky vyjádřené v uvedeném rozhodnutí nesplňuje, neboť neobsahuje konkrétní právní ani skutkové okolnosti, z nichž stěžovatel dovozuje nezákonnost napadeného rozsudku krajského soudu.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Kasační stížnost ve stěžovatelem předložené podobě neumožňuje pro výše uvedené obsahové nedostatky věcný přezkum napadeného rozhodnutí krajského soudu. Nejvyšší správní soud není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, č. j. 3 Ads 2/2006 - 202, uveřejněné na www.nssoud.cz). Vady kasační stížnosti nebyly prostřednictvím zástupce ani přesvýzvu soudu ve stanovené lhůtě odstraněny, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2008

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru