Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 43/2021 - 27Usnesení NSS ze dne 25.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGenerální ředitelství cel
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

9 Afs 43/2021 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: J. P., zast. JUDr. Jaromírem Heto, advokátem se sídlem Na Kopci 5121, Zlín, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 5. 2015, č. j. 10931-7/2015-900000-304.4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 12. 2020, č. j. 29 Af 68/2015 - 128,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný tímto rozhodnutím částečně změnil rozhodnutí Celního úřadu pro Zlínský kraj - platební výměr na spotřební daň z lihu za zdaňovací období měsíce října 2012 ze dne 15. 8. 2014, č. j. 38498/2014-640000-31. Prvostupňovým rozhodnutím byla stěžovateli stanovena spotřební daň z lihu ve výši 2 877 930 Kč.

[2] Zástupce stěžovatele následně zaslal Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen „NSS“) sdělení ze dne 8. 3. 2021 (č. l. 19 spisu NSS), v němž uvedl, že stejného dne obdržel písemné vyjádření stěžovatele (č. l. 22 spisu NSS), že s podáním kasační stížnosti nesouhlasí. Navrhuje proto, aby bylo řízení o ní zastaveno.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a může tedy vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, NSS v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru