Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 30/2020 - 39Usnesení NSS ze dne 19.02.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGEBRÜDER WEISS spol. s r.o.
Generální ředitelství cel
VěcCla

přidejte vlastní popisek

9 Afs 30/2020 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 477, Jeneč, zast. JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem Dlouhá 705/16, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2018, č. j. 5311-2/2018-900000-318, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2020, č. j. 14 Af 24/2018 - 103,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce JUDr. Borise Vaci, advokáta se sídlem Dlouhá 705/16, Praha 1, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž.

[2] Podáním ze dne 17. 2. 2019, soudu doručeným téhož dne, vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srovnej § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů účastníků řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, aniž by ve věci proběhlo jednání, soud dále rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost stěžovatelce. Vrácený soudní poplatek je snížený o 20 % (§ 10 odst. 3, věta první, ve spojení s § 10 odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) a bude stěžovatelce vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce JUDr. Borise Vaci do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2020

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru