Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 24/2007 - 71Usnesení NSS ze dne 26.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

9 Afs 24/2007 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatelky L. Ž., za účasti Finančního ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2006, č. j. 31 Ca 108/2005 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatelka včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 14. 3. 2005, č. j. 6950/150/2004-Er.

Stěžovatelka v podané kasační stížnosti požádala o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud po posouzení majetkových, výdělkových a osobních poměrů stěžovatelce osvobození od soudních poplatků nepřiznal a její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl.

Stěžovatelka souhlasila s převedením přeplatku na soudním poplatku zaplaceném při podání žaloby v celkové částce 5000 Kč namísto 2000 Kč, soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti byl tedy takto uhrazen.

Usnesením krajského soudu ze dne 25. 7. 2006, č. j. 31 Ca 108/2005 – 54, byla stěžovatelka vyzvána k doplnění náležitostí kasační stížnosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), a k předložení plné moci udělené zástupci z řad advokátů, který ji bude v řízení o kasační stížnosti v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. zastupovat. O nutnosti doplnit kasační stížnost a o povinnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem byla stěžovatelka ostatně soudem již poučena v usnesení ze dne 3. 5. 2006, č. j. 31 Ca 108/2005 - 42. Následně krajský soud stěžovatelku usnesením ze dne 5. 3. 2007, č. j. 31 Ca 108/2005 – 67, poučil o následcích nedoplnění kasační stížnosti o požadované náležitosti, k jejichž předložení byla soudem výše zmíněnými usneseními opakovaně vyzývána. Ačkoliv z předloženého soudního spisu nepochybně vyplynulo, že předmětná usnesení krajského soudu byla stěžovatelce řádně doručena, stěžovatelka vady kasační stížnosti k výzvě soudu neodstranila a v rozporu s § 105 odst. 2 s. ř. s. neprokázala, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem.

Povinnost zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti advokátem (nemá-li sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie) stanoví § 105 odst. 2 s. ř. s. jako jednu z podmínek tohoto řízení.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel soudem poučen.

V daném případě stěžovatelka nedoložila plnou moc udělenou advokátovi pro dané řízení, ani své právnické vzdělání. Absence zákonného zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému projednání kasační stížnosti, neboť se jedná o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Shodně Nejvyšší správní soud judikoval již ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, publikovaném na www.nssoud.cz, podle něhož: „Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru