Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 196/2014 - 29Usnesení NSS ze dne 10.09.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

9 Afs 196/2014 – 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: R. M., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 10. 10. 2012, č. j. 15064/12-1302-708158, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 6. 2014, č. j. 62 Af 108/2012 – 73,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 25. 4. 2012, č. j. 48721/12/299921705843, Finanční úřad v Hustopečích vyměřil žalobci daň z přidané hodnoty ve výši 20 772 Kč za zdaňovací období listopad 2011. Odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítlo Finanční ředitelství v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím.

[2] Žalobu proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně zamítl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 5. 6. 2014, č. j. 62 Af 108/2012 – 73. Tento rozsudek žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl blanketní kasační stížností.

[3] V kasační stížnosti ze dne 30. 6. 2014, Nejvyššímu správnímu soudu doručené dne 1. 7. 2014, stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce. Protože však stěžovatel ani přes výzvu soudu neprokázal splnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, Nejvyšší správní soud jeho žádost zamítl usnesením ze dne 13. 8. 2014, č. j. 9 Afs 196/2014 – 20. Tímto usnesením Nejvyšší správní soud stěžovatele zároveň vyzval, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Nejvyšší správní soud stěžovatele také poučil o tom, že řízení o kasační stížnosti bude zastaveno nebo kasační stížnost bude odmítnuta, pokud výzvě nevyhoví.

[4] Zmíněné usnesení č. j. 9 Afs 196/2014 – 20 bylo stěžovateli zasláno na adresu, kterou uvedl v kasační stížnosti a která se shoduje s adresou trvalého pobytu stěžovatele. Doručující orgán však stěžovatele nezastihl a doručovanou písemnost mu nemohl vložit do domovní schránky, neboť ji nenalezl. Nejvyšší správní soud proto přistoupil k doručování vyvěšením na úřední desku dle § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Zde bylo usnesení č. j. 9 Afs 196/2014 – 20 vyvěšeno dne 19. 8. 2014. Podle § 50 odst. 2 o. s. ř. se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení, v případě stěžovatele tedy 29. 8. 2014.

[5] Stěžovatel na výzvu Nejvyššího správního soudu ve stanovené lhůtě nijak nereagoval, neprokázal tak splnění požadavků stanovených v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), které se řadí mezi podmínky řízení o kasační stížnosti.

[6] Nestanoví-li s. ř. s. jinak, dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením návrh odmítne, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nedoložení povinného zastoupení advokátem či toho, že stěžovatel sám má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Stěžovatel byl k odstranění marně vyzván, byl přitom i poučen o odmítnutí kasační stížnosti, nebude-li výzvě vyhověno.

[7] Přes výzvu soudu stěžovatel zmíněný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti neodstranil, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] Pro úplnost Nejvyšší správní soud konstatuje, že ke dni 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 7 písm. a) tohoto zákona vykonává Odvolací finanční ředitelství působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům. Je to Odvolací finanční ředitelství, které nově rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím finančních úřadů, o nichž dříve rozhodovala finanční ředitelství. Na Odvolací finanční ředitelství tak v tomto řízení o kasační stížnosti přešlo postavení žalovaného, které do 31. 12. 2012 svědčilo Finančnímu ředitelství v Brně.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2014

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru