Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 190/2014 - 21Usnesení NSS ze dne 08.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníHOPR TRADE CZ, s.r.o.
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

9 Afs 190/2014 – 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: HOPR TRADE CZ, s.r.o., se sídlem Libušina 667/72, Chválkovice, Olomouc, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Purkyňova 74/2, Praha 1, proti žalovanému: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Lazecká 545/22, Olomouc, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 5. 2014, č. j. 31 A 64/2013 - 80,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností shora označený rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Podanou žalobou se stěžovatelka domáhala vydání rozsudku, kterým by soud žalovanému uložil, aby do třiceti dnů od právní moci rozsudku vydal rozhodnutí o stanovení daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2013.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3] Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4] Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku usnesením ze dne 24. 6. 2014, č. j. 9 Afs 190/2014 – 12, vyzval mimo jiné k tomu, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatelka byla rovněž řádně poučena, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví.

[5] Zmíněné usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 25. 6. 2014. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta stanovená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená uvedeným usnesením tak uplynula ve středu 2. 7. 2014. Stěžovatelka přesto do dnešního dne na výzvu k zaplacení soudního poplatku nereagovala a poplatek neuhradila.

[6] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu - zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2014

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru