Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 185/2007 - 68Usnesení NSS ze dne 22.10.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav, dříve Finanční úřad Praha - východ
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

9 Afs 185/2007 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: JUDr. Jarmila Veselá, se sídlem Hradecká 3, Praha 3, správkyně konkursní podstaty úpadce TOS Čelákovice a. s., se sídlem Staňkovského 40/675, Čelákovice, proti žalovanému: Finanční úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, se sídlem Boleslavská 31, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dříve Finanční úřad Praha - východ, se sídlem Thámova 27, Praha 8, o převedení přeplatku daně z přidané hodnoty, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2007, č. j. 44 Ca 79/2006 - 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zrušena jeho rozhodnutí ze dne 3. 4. 2006, č. j. 23617/06/057921/3402, a rozhodnutí ze dne 9. 2. 2006, č. j. 11643/06/057921/3402, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Rozhodnutím ze dne 3. 4. 2006, č. j. 23617/06/057921/3402, byla zamítnuta reklamace JUDr. Jarmily Veselé, správkyně konkursní podstaty úpadce TOS Čelákovice, a. s., směřující proti rozhodnutí stěžovatele ze dne 9. 2. 2006, č. j. 11643/06/057921/3402, kterým rozhodl o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty vykázaného ke dni 9. 2. 2006 ve výši 62 715,03 Kč na úhradu nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků vykázaného k témuž dni ve výši 23 040 560,26 Kč.

Podáním ze dne 19. 9. 2008, které bylo doručeno prostřednictvím Krajského soudu v Praze Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 10. 2008, vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku krajského soudu zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil. Tento postup je výrazem dispoziční zásady, kterou je správní soudnictví ovládáno.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2008

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru