Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 133/2014 - 46Usnesení NSS ze dne 15.05.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

9 Afs 133/2014 – 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: M. P., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 5. 12. 2008, č. j. 14299/08-1100-506676, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 3. 2014, č. j. 15 Af 96/2010 - 94,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč, který mu bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 4. 2014 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 5. 12. 2008, č. j. 14299/08-1100-506676. Tímto rozhodnutím Finanční ředitelství v Ústí nad Labem byl změněn dodatečný platební výměr Finančního úřadu v Děčíně ze dne 22. 5. 2007, č. j. 79370/07/178911/0188 tak, že dodatečně stanovený základ daně se z částky 21 789 834 Kč mění na částku 18 507 878 Kč, dodatečně vyměřená daň se z částky 6 966 625 Kč mění na částku 5 916 385 Kč, v části Informace pro poplatníka se stanovený základ daně mění z částky 22 107 314 Kč na částku 18 825 358 Kč a vyměřená daň se mění z částky 7 011 220 Kč na částku 5 960 980 Kč; jinak se rozhodnutí nemění.

[2] Kasační stížnost byla podána JUDr. Martou Macháčkovou, Ph.D., daňovou poradkyní. Součástí spisu je plná moc (založená na č. l. 12 spisu Nejvyššího správního soudu), kterou stěžovatel zmocnil daňovou poradkyni k podání kasační stížnosti a k zastupování stěžovatele v řízení před zdejším soudem. Tuto plnou moc zdejší soud vyhodnotil jako obecné zmocnění k podání kasační stížnosti. V řízení o kasační stížnosti totiž musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.)].

[3] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 18. 4. 2014, č. j. 9 As 133/2014 – 24, stěžovatele vyzval k doložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. buďto předložením plné moci udělené jím advokátovi nebo předložením dokladu o jeho vysokoškolském právnickém vzdělání. Ke splnění této povinnosti mu stanovil lhůtu 1 týdne. Stěžovatel byl zároveň poučen, jaké procesní následky bude mít nesplnění této povinnosti, tj. že podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nebudou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek bude neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebude odstraněn, a nebude proto v řízení možné pokračovat.

[4] Uvedené usnesení bylo doručeno jak stěžovateli, tak daňové poradkyni, a nabylo právní moci dne 3. 5. 2014. Soudem stanovená lhůta uplynula dne 12. 5. 2014, avšak na výzvu ke splnění podmínky povinného zastoupení pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. nebylo žádným způsobem reagováno.

[5] Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť nejsou splněny podmínky pro projednání kasační stížnosti, a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat.

[6] Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli. Zdejší soud rozhodl také o vrácení zaplaceného soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč, jelikož o tomto návrhu z důvodu odmítnutí kasační stížnosti, jehož byl součástí, nebylo rozhodováno.

[7] Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2014

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru