Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 117/2020 - 14Usnesení NSS ze dne 11.06.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníTurbado EU LLC
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

9 Afs 117/2020 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: Turbado EU LLC, se sídlem 108 West 13th Street - 19801 Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, zast. JUDr. Alexandrem Kasatkinem, LL.M., advokátem se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2018, č. j. 25637/18/5100-41458-711929, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2020, č. j. 15 Af 7/2018 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Protože stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 9 Afs 117/2020 - 5, výrokem I. k jeho zaplacení ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení a ve výroku II. ji vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno fikcí do datové schránky dne 24. 5. 2020 a lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak marně uplynula 8. 6. 2020, aniž by byl uhrazen.

[4] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[5] Protože soudní poplatek nebyl zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti stěžovatelky podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2020

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru