Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 115/2020 - 14Usnesení NSS ze dne 11.06.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníTurbado EU LLC
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

9 Afs 115/2020 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: Turbado EU LLC, se sídlem 108 West 13th Street - 19801 Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, zast. JUDr. Alexandrem Kasatkinem, advokátem se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2018, č. j. 25651/18/5100-41458-711929, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2020, č. j. 15 Af 5/2018 – 30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Protože stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 9 Afs 115/2020 - 5, výrokem I. k jeho zaplacení ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení a výrokem II. k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno fikcí do datové schránky dne 24. 5. 2020, lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula dne 8. 6. 2020, aniž by byl uhrazen.

[4] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[5] Protože soudní poplatek nebyl zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti stěžovatelky podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2020

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru