Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ads 350/2019 - 59Usnesení NSS ze dne 10.02.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce České republiky
Ministerstvo vnitra
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

9 Ads 350/2019 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: Ing. L. K., proti žalovaným: 1) Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, 2) Úřad práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, 3) Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 10. 10. 2019, č. j. UPCR-2019/92553-78099815, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2019, č. j. 17 Ad 1/2019 – 32, ve znění opravného usnesení ze dne 11. 12. 2019, č. j. 17 Ad 1/2019 – 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 10. 10. 2019, č. j. UPCR-2019/92553-78099815, kterým bylo zrušeno výběrové řízení na služební místo odborný rada – finanční manažer projektu Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve volném trhu práce (OZP).

[2] Stěžovatelka v rámci řízení požádala mimo jiné o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Její žádost byla usnesením ze dne 22. 1. 2020, č. j. 9 Ads 350/2019 - 55, zamítnuta. Týmž usnesením byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení buďto předložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem je totiž jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem.

[3] Dle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), není-li stanoveno jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo nebyl přes výzvu odstraněn.

[4] Stěžovatelka byla řádně vyzvána výše uvedeným usnesením ze dne 22. 1. 2020, které jí bylo doručeno dne 24. 1. 2020. Lhůta pro vyhovění výzvě byla stanovena 1 týden a uplynula dle pravidel pro počítání lhůt dle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. dne 31. 1. 2020. Stěžovatelka však do dnešního dne žádnou plnou moc udělenou advokátovi k zastupování pro řízení o kasační stížnosti, případně doklad o svém vlastním právnickém vzdělání, nedoložila. Je třeba zmínit, že v tomto usnesení byla také řádně poučena o tom, že v případě nevyhovění výzvě Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

[5] Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť nebyla splněna jedna z podmínek řízení o kasační stížnosti.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle uvedených ustanovení žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. února 2020

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru