Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ads 276/2020 - 25Rozsudek NSS ze dne 12.01.2021

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKBB INTERNATIONALE s.r.o.
Státní úřad inspekce práce
VěcZaměstnanost
Prejudikatura

9 Afs 7/2012 - 49


přidejte vlastní popisek

9 Ads 276/2020 - 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: KBB INTERNATIONALE s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 380, Praha 5, zast. JUDr. Petrem Novotným, advokátem se sídlem Archangelská 1568/1, Praha 10, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2020, č. j. 8775/1.30/19-9, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2020, č. j. 6 Ad 11/2020 - 20,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Kasační stížností žalobkyně brojí proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 9. 11. 2020, č. j. 6 Ad 11/2020 - 20, jímž bylo dle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zastaveno řízení o její žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2020, č. j. 8775/1.30/19-9 (v usnesení městského soudu nesprávně ze dne 6. 5. 2019).

[2] Městský soud konstatoval, že podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích je s podáním návrhu na zahájení řízení spojen vznik poplatkové povinnosti. Žalobkyně soudní poplatek neuhradila současně s podáním žaloby, a proto ji usnesením ze dne 1. 10. 2020, č. j. 6 Ad 11/2020 - 17, vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil jí k tomu lhůtu patnácti dnů od doručení této výzvy. Současně ji poučil o procesních následcích nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě. Lhůta k zaplacení soudního poplatku počala běžet dne 7. 10. 2020. Posledním dnem lhůty byla středa 21. 10. 2020. Soudní poplatek byl na účet městského soudu připsán až dne 23. 10. 2020, tedy po uplynutí lhůty k zaplacení. Městský soud proto napadeným usnesením řízení o žalobě zastavil.

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření ke kasační stížnosti

[3] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá usnesení městského soudu z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

[4] Nesouhlasí se závěrem, že soudní poplatek byl zaplacen až dne 23. 10. 2020, tedy po marném uplynutí soudem stanovené lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Soudní poplatek zaplatila dne 21. 10. 2020, tedy ve lhůtě. To dokládá i detail uskutečněné platební transakce (č. l. 5 spisu Nejvyššího správního soudu). Naopak ze záznamu o složení založeného na č. l. 18 spisu městského soudu vyplývá pouze to, od kdy mohl městský soud se zaplaceným poplatkem fakticky nakládat. Pokud by městský soud řádně ověřil veškeré skutečnosti, dospěl by k závěru, že k zaplacení soudního poplatku došlo řádně ve stanovené lhůtě.

[5] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že napadené usnesení nepokládá za nezákonné a lhůta k zaplacení soudního poplatku není lhůtou procesní.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[6] Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[7] Kasační stížnost není důvodná.

[8] Stěžejní otázka posuzovaného případu se týká nezaplacení soudního poplatku jako důvodu pro zastavení řízení ze strany městského soudu. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona o soudních poplatcích je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost již podáním žaloby. Nezaplatí-li žalobce (navrhovatel) soudní poplatek, postupuje soud dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, který ve znění účinném od 30. 9. 2017 stanoví, že pokud nebyl poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví a k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[9] Ze spisu městského soudu vyplývá, že stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek při podání žaloby. Usnesením ze dne 1. 10. 2020, č. j. 6 Ad 11/2020 - 17, ji proto městský soud vyzval k úhradě soudního poplatku ve výši 3 000 Kč ve lhůtě 15 dnů a poučil ji, že pokud soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatí, řízení zastaví. Výzva byla zástupci stěžovatelky doručena do datové schránky dne 6. 10. 2020, lhůta tedy počala běžet dne 7. 10. 2020 a marně uplynula dne 21. 10. 2020. Ze záznamu o složení (č. l. 18 spisu městského soudu) vyplývá, že stěžovatelka soudní poplatek zaplatila až dne 22. 10. 2020 (nikoliv 23. 10. 2020, jak nesprávně uvádí městský soud, který zřejmě vycházel ze dne, kdy účtárna soudní poplatek zpracovala). V tento den byla částka 3 000 Kč připsána na účet městského soudu.

[10] K otázce rozhodného dne pro zaplacení soudního poplatku prostřednictvím bezhotovostního převodu se NSS vyjádřil v rozsudku ze dne 12. 4. 2012, č. j. 9 Afs 7/2012 - 49, tak, že „povinnost uhradit soudní poplatek je splněna až okamžikem připsání peněžní částky na účet soudu. Až v tomto okamžiku je totiž bez dalšího postavena najisto faktická dispozice soudu s poukázanou částkou a je bez jakýchkoli pochybností potvrzeno, že účastník řízení skutečně soudní poplatek v souladu s pokyny soudu zaplatil. Do doby, než je částka připsána na účet soudu, je nejisté, zda účastník řízení požadovanou částku na účet soudu skutečně odeslal a zda vůbec bude tato částka na účet soudu poukázána. Tento výklad odpovídá významu, který je pojmu zaplacen obecně přisuzován, tj. faktické dispozici příjemce uhrazenou peněžní částkou. Z hlediska včasnosti splnění uvedené povinnosti tedy není rozhodné, kdy účastník částku soudního poplatku ze svého bankovního účtu poukáže (resp. kdy dá pokyn bance k bankovnímu převodu), ale je rozhodný až ten den, kdy je částka skutečně připsána na účet soudu. Dokladem potvrzujícím zaplacení soudního poplatku je v takovém případě tzv. ‚záznam o složení‘, který vyhotovuje účtárna soudu a který je zakládán do soudního spisu.“ V projednávané věci je ze záznamu o složení založeného ve spise městského soudu zřejmé, že soudní poplatek byl na účet soudu připsán až dne 22. 10. 2020, tedy až po uplynutí patnáctidenní lhůty. Skutečnost, že zástupce stěžovatelky dal pokyn k bankovnímu převodu již dne 21. 10. 2020, není podle výše uvedeného závěru NSS rozhodná.

[11] NSS připomíná závěr z bodu 14 rozsudku ze dne 7. 2. 2018, č. j. 2 As 3/2018 - 32, kde konstatoval: Jelikož poplatková povinnost vzniká již dnem podání žaloby a správní soud má povinnost účastníka řízení k zaplacení vyzvat, je celkový časový úsek více než postačující ke splnění poplatkové povinnosti (ať si již účastník vybere jakýkoli způsob úhrady). Účastníkům řízení nic nebrání soudní poplatek zaplatit ve stanoveném čase, tudíž je nedůvodné a z hlediska důsledků pro řízení i riskantní s platbou otálet a ponechávat ji až na konec soudem vymezené lhůty.“ Tento závěr aproboval také Ústavní soud například v usnesení ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1334/18. Stěžovatelka byla v řízení před městským soudem zastoupena advokátem, který si musel být vědom, že podání žaloby ve správním soudnictví je zatíženo poplatkovou povinností. V projednávaném případě neexistoval žádný důvod, který by ospravedlňoval pozdní zaplacení soudního poplatku a stěžovatelka takový důvod ani neuvedla.

IV. Závěr a náklady řízení

[12] NSS tedy neshledal kasační stížnost důvodnou, proto ji dle § 110 odst. 1 poslední věty s. ř. s. zamítl.

[13] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl NSS podle § 60 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Žalovaný měl sice ve věci úspěch, podle spisu mu však nevznikly žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti, ani žádné v průběhu řízení neuplatnil.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2021

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru