Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 84/2006Usnesení NSS ze dne 17.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 84/2006 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2004, čj. OAM-3448/VL-20-05-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2006, čj. 65 Az 119/2004 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 12. 2004, čj. OAM-3448/VL-20-05-2004, neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 13. 2. 2006, čj. 65 Az 119/2004 - 31, zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Pouze v případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud zaslal stěžovateli formulář – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, s výzvou, aby jej ve lhůtě 10 dnů zaslal zpět soudu řádně vyplněný. Tato výzva se podle ustanovení § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4

o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručenou stěžovateli dne 20. 3. 2006.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě své majetkové poměry soudu nedoložil a neprokázal tak, že u něj jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení§ 35 odst. 7 s. ř.s., proto krajskýsoud usnesením ze dne 18. 4. 2006, čj. 65 Az 119/2004 - 47, stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů neustanovil. Písemné vyhotovení usnesení se podle ustanovení§ 46 odst. 3 o. s. ř.

za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručené stěžovateli dne 9. 5. 2006.

Krajský soud v Ostravěusnesením ze dne 2. 6. 2006, čj. 65 Az 119/2004 - 51, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi a jeho prostřednictvím doplnil kasační stížnost o údaj o tom, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1s. ř. s.; současně stěžovatele poučil o tom,

že nebude-li uvedené soudu doloženo ve stanovené lhůtě, bude kasační řízení odmítnuto. Písemné vyhotovení usnesení se podle ustanovení § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c

odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručené stěžovateli dne 16. 6. 2006.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu ze dne 2. 6. 2006, čj. 65 Az 119/2004 - 51, nijak nereagoval, kasační stížností usnesení nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude v řízení zastupovat, ani doplnění zákonných náležitostí kasační stížnosti, ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádnýz účastníků právona náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru