Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 69/2006Usnesení NSS ze dne 26.07.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 69/2006 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: G. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2005, čj. 64 Az 192/2004 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 10. 2004, čj. OAM-2939/VL-10-19-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla žádost stěžovatelky o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka v kasační stížnosti ze dne 21. 1. 2006 požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížností; proto byla přípisem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2006 vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy doložila své osobní a majetkové poměry. Přípis krajského soudu byl stěžovatelce doručen v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 6. 3. 2006, a to na adresu P., V. N. 20, panu J. S. (soused).

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 2006, čj. 64 Az 192/2004 - 49 nebyl stěžovatelce ustanoven zástupce z řad advokátů a zároveň soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a dále, aby doplnila prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen, důvody kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a v jakém rozsahu rozsudek napadá. Usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručeno v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 16. 5. 2006, a to na adresu P., V. N. 20, panu M. P. (soused).

Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula v pátek dne 16. 6. 2006. Kasační stížností usnesení krajského soudu ze dne 10. 5. 2006 napadeno nebylo.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru