Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 64/2015 - 35Usnesení NSS ze dne 01.09.2015

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Ministr
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 64/2015 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: A. B. R. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2014, čj. OAM-24/LE-LE21-LE21-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 4. 2015, čj. 62 Az 20/2014 – 43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1) Kasační stížností ze dne 7. 5. 2015 se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2014, čj. OAM-24/LE-LE21-LE21-2014 (dále též „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu.

2) Stěžovatel požádal Nejvyšší správní soud o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval přípisem ze dne 18. 5. 2015, čj. 8 Azs 64/2015 – 16, aby soudu do 15 dnů doručil vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Výzva byla stěžovateli doručena dne 29. 5. 2015.

3) Stěžovatel nedoručil soudu vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech, a neosvědčil tak, že nemá dostatek prostředků. Usnesením ze dne 17. 6. 2015, čj. 8 Azs 64/2015 – 29, proto Nejvyšší správní soud v souladu s § 36 odst. 3 s. ř. s. zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a aby ve stejné lhůtě doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek krajského soudu. Zároveň jej poučil, že pokud těmto výzvám nevyhoví, soud kasační stížnost odmítne.

4) Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 3. 7. 2015. Stěžovatel nepředložil soudu ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a neučinil tak ani následně; nedoplnil ani důvody, pro které napadl v záhlaví označený rozsudek krajského soudu.

5) Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

6) Podle § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne kasační stížnost, nejsou-li splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

7) Ze shora uvedeného vyplývá, že stěžovatel nepředložil ve lhůtě stanovené soudem a ani následně plnou moc, kterou udělil advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ačkoli se jednalo o podmínku řízení o kasační stížnosti a ačkoli jej soud poučil, že jinak bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Protože nebylo možné pro tento nedostatek pokračovat v řízení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

8) Protože Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost z důvodu chybějícího zastoupení stěžovatele, ponechal stranou, že stěžovatel nedoplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadl v záhlaví označený rozsudek krajského soudu.

9) O nákladech řízení rozhodl soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. září 2015

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru