Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 64/2007 - 79Usnesení NSS ze dne 20.03.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 64/2007 - 79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: R. I., zastoupen opatrovnicí Bělou Silnicovou, pracovnicí Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 11. 2006, čj. OAM-1225/LE-PA04-PA04-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2007, čj. 56 Az 347/2006 - 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem označeným v záhlaví zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného zástupce. Krajský soud ho tedy vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložil soudu vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a také aby sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Při doručování této výzvy nebyl stěžovatel na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, zastižen, proto byla zásilka dne 22. 6. 2007 uložena u držitele poštovní licence a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Stěžovatel si zásilku vyzvedl osobně dne 6.7.2007, soudu zaslal vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, sdělil, že na adrese F. P. s.r.o., J. 7, P. 1, nebydlí a uvedl adresu M. 2, P. Soud proto vyzval stěžovatele ze dne 30. 7. 2007, aby sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení a tato tvrzení doložil listinnými důkazy.

Na tuto dodatečnou výzvu stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval, soudu nesdělil požadované skutečnosti a soud tudíž nemohl posoudit, zda jsou u stěžovatele dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Návrh stěžovatele na ustanovení zástupce tedy usnesením ze dne 27. 8. 2007, čj. 56 Az 347/2006 - 57, zamítl a vyzval jej, aby se nechal zastoupit advokátem. Stěžovateli se toto usnesení nepodařilo doručit, neboť ten je podle sdělení České pošty na adrese P. 10, M. 2 neznámý. Krajskému soudu se následně stěžovatelův pobyt nepodařilo zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra. Podle sdělení Policie České republiky, která prováděla opakované pokusy o doručení písemnosti není stěžovatel uveden na zvoncích ani poštovních schránkách a obyvatelé domu o něm neposkytli žádné informace. Vzhledem k tomu, že pobyt stěžovatele nebyl soudu znám, byla mu v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. usnesením ze dne 3. 1. 2008, čj. 56 Az 347/2006 - 72, ustanovena opatrovnice. Poté krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatel je neznámého pobytu nejpozději od 29. 10. 2007, kdy držitel poštovní licence vrátil zásilku zpět s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý, řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

V daném případě je třeba ještě uvést, že nebyla splněna podmínka řízení spočívající v zastoupení advokátem, což by byl důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.. Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje v řízení o kasační stížnosti podmínku, která musí být splněna, aby Nejvyšší správní soud mohl o stížnosti jednat a rozhodnout.

Pokud však v azylové věci nastane situace, kdy u stěžovatele, který je žadatelem o azyl, nelze zjistit místo jeho pobytu, je na místě upřednostnit postup podle ustanovení § 33 zákona o azylu a řízení o kasační stížnosti zastavit, bez ohledu na to, zda kasační stížnost má všechny zákonné náležitosti a zda jsou splněny všechny podmínky řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Udělení státního občanství České republiky stěžovateli, úmrtí stěžovatele, neznámé místo jeho pobytu či další podmínky uvedené v ustanovení § 33 zákona o azylu jsou totiž natolik významné, že jejich naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Ostatně současné znění zákona o azylu ani další prostor pro jiný způsob rozhodnutí soudu nevytváří.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. března 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru