Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 52/2021 - 32Usnesení NSS ze dne 20.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

8 Azs 52/2021-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobců: a) V. H., b) I. K., zastoupeni Mgr. Faridem Alizey, advokátem se sídlem Stodolní 834/7, Ostrava, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 10. 2020, čj. CPR-33693-24/ČJ-2019-930310-V240, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2020, čj. 34 A 31/2020-36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobců Mgr. Faridu Alizey, advokátovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobci (dále „stěžovatelé“) se kasační stížností domáhají zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované.

[2] V řízení před krajským soudem byl stěžovatelům ustanoven zástupcem Mgr. Petr Suchánek, advokát se sídlem Výstaviště 405/1, Brno. Stěžovatelé však podali kasační stížnost sami a požádali v ní o ustanovení zástupce, a to pokud možno Mgr. Farida Alizey, advokáta, o kterém uvedli, že je s případem již seznámen. Jelikož Nejvyšší správní soud ze spisu krajského soudu zjistil, že byl již stěžovatelům ustanoven zástupcem Mgr. Petr Suchánek, jehož zastoupení pokračuje i v řízení o kasační stížnosti (§ 35 odst. 10 věta poslední s. ř. s.), považoval tuto další žádost za bezpředmětnou.

[3] Nejvyšší správní soud následně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 22. 2. 2021, čj. 8 Azs 52/2021-18, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení této výzvy doplnili kasační stížnost o důvody, pro které napadají v záhlaví označené rozhodnutí krajského soudu. Toto usnesení bylo stěžovatelům doručeno prostřednictvím ustanoveného zástupce Mgr. Petra Suchánka 22. 2. 2021. Následně se na Nejvyšší správní soud obrátil ustanovený zástupce Mgr. Petr Suchánek s přípisem doručeným soudu 23. 2. 2021, ve kterém požádal o zproštění zastupování z důvodu narušení důvěry mezi advokátem a klientem podle § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Partner stěžovatelky a) totiž telefonicky vyjádřil nedůvěru ve schopnosti ustanoveného zástupce, a to kategoricky až expresivně, a sama stěžovatelka a) také e-mailem potvrdila, že bude žádat o ustanovení jiného zástupce (tuto komunikaci ustanovený zástupce doložil).

[4] Nejvyšší správní soud žádosti o zproštění zastupování ustanoveného zástupce Mgr. Petra Suchánka vyhověl usnesením ze dne 5. 3. 2021, čj. 8 Azs 52/2021-25. V něm dále uvedl, že za jiných okolností by ohledně ustanovení jiného zástupce prověřoval, zda se nezměnily majetkové poměry stěžovatelů. V daném případě však existoval silný zájem na rychlém projednání věci, neboť jde o přezkum rozsudku o žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění, a dále v řízení běžela lhůta pro doplnění kasační stížnosti do 22. 3. 2021. Nejvyšší správní soud tak stejným usnesením zároveň ustanovil stěžovatelům zástupcem Mgr. Farida Alizey, advokáta, a stěžovatele poučil, že pokud nedoplní kasační stížnost v už běžící lhůtě do 22. 3. 2021, soud kasační stížnost odmítne podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Stěžovatelé však kasační stížnost ve stanovené lhůtě o důvody nedoplnili. Nepožádali ani o prodloužení lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Ustanovenému zástupci stěžovatelů, Mgr. Faridu Alizey, Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování stěžovatelů v řízení o kasační stížnosti nepřiznal, protože v tomto řízení neučinil žádný úkon právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. dubna 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru