Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 52/2008 - 67Usnesení NSS ze dne 15.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 52/2008 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: O. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2006, čj. OAM-1378/VL-10-18-2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 11. 2007, čj. 64 Az 141/2006 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 12. 2006, čj. OAM-1378/VL-10-18-2006 zamítl žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě, který ji zamítl rozsudkem ze dne 23. 11. 2007, čj. 64 Az 141/2006 - 21.

Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti tomuto rozhodnutí krajského soudu kasační stížností podanou dne 20. 1. 2008, ve které mimo jiné požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Krajský soud usnesením ze dne 12. 3. 2008, čj. 64 Az 141/2006 - 36 stěžovatelce zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovil a současně ji vyzval, aby opravila vady kasační stížnosti tak, že si zvolí advokáta a uvede její konkrétní důvody dle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Toto usnesení stěžovatelka napadla novou kasační stížností, která opětovně obsahovala žádost o ustanovení zástupce. Krajský soud stěžovatelku v odůvodnění usnesení ze dne 14. 7. 2008 upozornil, že o její žádosti nebude znovu rozhodovat, jelikož neuvedla takové nové skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že od doby rozhodnutí o první žádosti došlo k podstatné změně jejích majetkových poměrů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, čj. 3 Ads 43/2007 - 150, dostupný na www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud následně kasační stížnost proti usnesení krajského soudu usnesením ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 Azs 21/2008-56 odmítl jako opožděnou.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V posuzovaném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, při podání kasační stížnosti advokátem zastoupena nebyla, a ani přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jelikož se jedná o nedostatek podmínek řízení, který ani přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud tuto stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru