Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 49/2008 - 49Usnesení NSS ze dne 30.12.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 49/2008 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: G. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2007, čj. OAM-1-394/VL-20-19-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2008, čj. 64 Az 55/2007 - 20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 5. 2007, čj. OAM-1-394/VL-20-19-2007 žalobcovu žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítl jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 26. 5. 2008, čj. 64 Az 55/2007 - 20, zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti tomuto rozhodnutí krajského soudu kasační stížností podanou dne 2. 7. 2008.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104 a zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Stěžovatel v kasační stížnosti jen v obecné rovině uvedl, že v jeho případě došlo ze strany soudu k pochybením podřaditelných pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Kasační stížnost nepodepsal. Zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 10. 2008, čj. 64 Az 55/2007 - 39, stěžovatelovi právního zástupce z řad advokátů neustanovil, a to z důvodu, že v jemu stanovené lhůtě neprokázal své majetkové a osobní poměry. Současně byl vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení svou kasační stížnost podepsal (§ 37 odst. 3 s. ř. s.), doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat a dále, aby prostřednictvím svého advokáta konkretizoval důvody kasační stížnosti. Krajský soud stěžovatele také poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel při doručování usnesení nebyl zastižen, byla zásilka dne 27. 10. 2008 uložena. Účinky doručení tedy nastaly dne 30. 10. 2008 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Na toto usnesení stěžovatel ani do dnešního data nikterak nereagoval.

Podle ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. z každého podání (v daném případě z kasační stížnosti) musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Nedostatek podpisu je odstranitelnou vadou, její neodstranění v soudem stanovené lhůtě však představuje nedostatek podmínek řízení a v řízení nelze pokračovat (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Proto Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru