Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 49/2007Usnesení NSS ze dne 22.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 49/2007 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Bc. et Ing. Radovan Havelec v právní věci žalobkyně: I. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, poštovní přihrádka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 4. 2005, čj. OAM-649/VL-07-12-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2006, čj. 60 Az 56/2005 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 28. 6. 2006 se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2006, čj. 60 Az 56/2005 - 16, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 4. 2005, čj. OAM-649/VL-07-12-2005. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu).

Stěžovatelka zároveň navrhla, aby jí byl soudem pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů. Proto byla krajským soudem vyzvána k doložení svých osobních, výdělkových a majetkových poměrů se zasláním příslušného formuláře.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2006, čj. 60 Az 56/2005 - 34, bylo vysloveno, že se žalobkyni pro kasační řízení zástupce z řad advokátů neustanovuje a současně byla vyzvána k předložení plné moci udělené advokátovi a k doplnění kasační stížnosti s upozorněním, že jinak bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení žalobkyně převzala osobně dne 3. 10. 2006 a dne 9. 10. 2006 podala proti tomuto usnesení kasační stížnost. Tato kasační stížnost byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2007, čj. 8 Azs 113/2006 - 53, odmítnuta pro nepřijatelnost.

Poté byla stěžovatelka znovu usnesením krajského soudu ze dne 16. 5. 2007, čj. 60 Az 56/2005 - 58, vyzvána k doložení plné moci udělené advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a k doplnění kasační stížnosti. Stěžovatelka na tuto výzvu nereagovala.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

O návrhu, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek dle ustanovení § 107 s. ř. s. Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval. Dospěl k závěru, že o něm není třeba rozhodovat tam, kde je kasační stížnosti přiznán odkladný účinek přímo ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu) a kde je stěžovatelka dostatečně chráněna ustanovením § 56 odst. 2 s. ř. s.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru