Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 41/2006Usnesení NSS ze dne 18.04.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 41/2006 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: I. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2005, čj. 64 Az 214/2004 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 11. 2004, čj. OAM-3252/VL-10-03-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v kasační stížnosti ze dne 25. 1. 2006 požádal o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížností; proto byl přípisem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2006 vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy doložil své osobní a majetkové poměry. Přípis krajského soudu byl stěžovateli doručován v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 1. 2. 2006, a to na adresu P. 10, F. 154/80, kde byl stěžovatel hlášen k pobytu a kde se také zdržoval. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve středu 1. 2. 2006. Poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na 4. 2. 2006, což byla sobota. Za den doručení se tedy považuje pondělí 6. 2. 2006. Stěžovatel na výzvu krajského soudu nereagoval.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. 2. 2006, čj. 64 Az 214/2004 - 32 stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil a současně jej vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi. Ze spisu vyplynulo, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručováno v souladu s citovanými ustanoveními rovněž na adresu P. 10, F. 154/80, kde byl stěžovatel nadále hlášen k pobytu a kde se také zdržoval. Vzhledem k tomu, že ani v tomto případě nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a to ve čtvrtek 2. 3. 2006. Poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na 5. 3. 2006, což byla neděle. Za den doručení se tedy považuje pondělí 6. 3. 2006.

Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula ve čtvrtek dne 6. 4. 2006. Kasační stížností usnesení krajského soudu ze dne 23. 2. 2006 napadeno nebylo.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle ustanovení § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru