Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 313/2020 - 26Usnesení NSS ze dne 08.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 313/2020-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Jitky Zavřelové a Milana Podhrázkého v právní věci žalobce: C. T. N., zastoupený opatrovníkem Mgr. Tomášem Císařem, advokátem se sídlem Vinohradská 22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 10. 2019, čj. OAM-687/ZA-ZA11-HA13-2019, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2020, čj. 13 Az 64/2019-19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému opatrovníku Mgr. Tomáši Císařovi, advokátovi se sídlem Vinohradská 22, Praha 2, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal přezkumu v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze. Tímto usnesením byla jako opožděná odmítnuta žaloba stěžovatele proti shora označenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu 1. 3. 2021, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Stěžovatel byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen opatrovníkem, který byl stěžovateli ustanoven již v řízení před Městským soudem v Praze. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Nejvyšší správní soud však opatrovníkovi odměnu nepřiznal, protože nevykonal v řízení o kasační stížnosti žádný účelný úkon právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Opatrovník totiž podal kasační stížnost v blanketní podobě, kterou poté, co 24. 2. 2021 vůbec poprvé nahlédl do spisu, vzal zpět. K nahlížení do spisu Městského soudu v Praze a seznámení se s jeho obsahem a s důvody kasační stížností napadeného usnesení ze strany opatrovníka stěžovatele však mělo dojít již v řízení před městským soudem. Nahlížení do spisu ostatně v případech, kdy není možná první porada s klientem, která je nezbytnou součástí převzetí a přípravy zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu, nahrazuje právě tuto poradu, a je proto nezbytné pro řádné převzetí a přípravu zastoupení. Protože opatrovník stěžovatele nesdělil, z jakých důvodů nenahlédl do spisu městského soudu v době od 19. 11. 2020, kdy mu bylo doručeno usnesení o ustanovení opatrovníkem, do 16. 12. 2020, kdy mu bylo doručeno usnesení napadené kasační stížností spolu s usnesením o odměně, považuje Nejvyšší správní soud podání blanketní kasační stížnosti a její následné zpětvzetí za neúčelné.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. března 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru