Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 30/2008 - 71Usnesení NSS ze dne 29.07.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 30/2008 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: T. F., zastoupeného Sdružením občanů zabývajících se emigranty, se sídlem Mostecká 5, Brno, jako opatrovníkem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2006, čj. OAM-844/VL-10-12-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 7. 2007, čj. 63 Az 87/2006 - 31,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) brojil kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 7. 2007, čj. 63 Az 87/2006 - 31, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2006, čj. OAM-844/VL-10-12-2006, jímž byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta. Krajský soud usnesením ze dne 17. 1. 2008, čj. 63 Az 87/2006 - 53, neustanovil stěžovateli zástupce z řad advokátů a usnesením z téhož dne, čj. 63 Az 87/2006 - 56, jej vyzval, aby ve stanovené lhůtě doložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a odstranil další vady kasační stížnosti.

V kasační stížnosti stěžovatel uvedl adresu pro doručování P. 5, K Z. 1006. Krajský soud zaslal stěžovateli na tuto adresu obě zmíněná usnesení, ale zásilka byla přes opakované doručování vrácena s tím, že se adresát odstěhoval. Krajský soud dotazy u Policie ČR zjistil, že vízum za účelem strpění mu bylo vydáno s platností do 15. 3. 2008, poslední známá adresa pobytu stěžovatele je P. 5, K Z. 29/1006, jiná adresa jeho pobytu není známa.

Vzhledem k výše uvedenému krajský soud usnesením ze dne 16. 4. 2008, čj. 63 Az 87/2006 - 66, ustanovil stěžovateli v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. opatrovníkem Sdružením občanů zabývajících se emigranty.

Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany, podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže se žadatel o udělení mezinárodní ochrany nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatel se nezdržuje v místě hlášeného pobytu, jeho změnu soudu neoznámil, je neznámého pobytu a jeho nynější pobyt se nepodařilo zjistit, řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. a § 33 písm. b), e) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru